Liigu sisu juurde

Eesti esindaja ütles, et 1. Äriseadustikus ei sisaldu sätteid, mis oleksid vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega: kõiki äriseadustiku sätteid kohaldatakse võrdselt nii kodumaiste kui ka välisosalusega äriühingute suhtes. Loetletud põhjenduste hulgas olid ohutus näiteks ravimite puhul , kohustusliku standardi järgimiseks piisav tehnoloogia tase näiteks alkohoolsete jookide puhul , registreerimisnõuded julgeoleku ja keskkonna ohustamise vältimiseks näiteks tulirelvade ja sõidukite puhul ning registreerimis- ja aruandlusnõuded maksustamise eesmärgil alkohoolsete jookide, tubaka, metallide jm puhul. Konkurentsiamet teostab järelevalvet konkurentsiseaduse täitmise üle, välja arvatud krediidiasutuste, väärtpaberivahendajate ja kindlustusseltside suhtes.

Eesti esindaja ütles, et osa erastamispakkumisi avaldati ainult Eestis, kuid välisinvesteeringuid piirati vaid põllumajandussaadusi töötlevate ja talupidajaid teenindavate ettevõtete puhul.

Maailma liikme riigid

Nimetatud ettevõtted kuuluvad praegu talupidajate ühistutele. Küsimustele riigiettevõtete juhtkonna ametissenimetamise ja vabastamise kohta vastas Eesti esindaja, et nii rahandusministril kui ka ettevõtte riigiosalust haldava ministeeriumi ministril on õigus nimetada liikmeid riigi esindajaid riigiettevõtte või riigiosalusega aktsiaseltsi haldusnõukogusse või nõukogusse.

 • Peenise suuruse dogo
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi peamised tegevusvaldkonnad OECD-s Erilise tähelepanu all on OECD-s majandus- ja rahandusteemad, nii üldised makromajanduslikud kui ka erinevate majandusharudega seotud küsimused.
 • Maailma maade nimed
 • Kuidas kiiresti suurendada liikme suurust
 • Suurenda element 10 minuti jooksul

Nõukogu nimetab ametisse juhtkonna vastavalt ettevõtte põhikirjale. Ettevõtte peadirektori võib vabastada haldusnõukogu või nõukogu, haldusnõukogu või nõukogu liikmed vabastab valitsus või neid nimetanud ministeerium. Konkurentsiseaduse sätted, Maailma liikme riigid sanktsioonid, kehtivad ühtmoodi nii era- kui ka riigiomandis olevate ettevõtete kohta.

Alates 1. Eesti esindaja kinnitas, et riigiettevõtted tegutsevad puhtärilisel alusel ja on kohustatud oma ostud ja müügid sooritama üksnes ärilistest kaalutlustest lähtudes ning oste ja müüke nende oma tarbeks või tootmise vajadusteks ei loeta riigihankeks. Veel kinnitas Eesti esindaja, et kõnealuste ettevõtete juhatuse ja haldusnõukogu või nõukogu liikmeid ei loeta riigiteenistujateks, ehkki valitsus või neid nimetanud ministeerium võib neid ametist vabastada või tagandada.

Riigiettevõtteid ei saa pidada riikliku kaubanduse osaks, sest neil ei ole mingeid ainu- ega eriõigusi ning nad ei ole allutatud valitsuse kontrollile, samuti ei anna valitsus neile juhiseid nende tegevuse suhtes GATT XVII artikli tähenduses vt ka punkt osas «Riiklik kaubandus».

Kõnealuste ettevõtete tegevust ei finantseerita riigieelarvest ning valitsusel ei ole õigust sekkuda nende igapäevasesse majandustegevusse.

Riigi- ja eraettevõtetel on võrdne juurdepääs riiklikele fondidele, s.

Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni konventsioon

Eesti esindaja kinnitas Eesti valmisolekut tagada jätkuva erastamisprogrammi läbipaistvus ja informeerida WTO liikmeid oma ümberkujuneva majandus- ja kaubandusrežiimi reformimise edusammudest. Esindaja väitis, et niikaua kui erastamisprogramm jätkub, esitab valitsus WTO liikmetele iga-aastased aruanded oma Maailma liikme riigid arengu kohta analoogiliselt toimkonnale esitatuga. Ta teatas veel, et valitsus esitab kuni Toimkond võttis nimetatud kohustused arvesse.

Hinnakorralduspoliitika Mõned toimkonna liikmed palusid teavet hindade liberaliseerimisprotsessi kohta Eestis ning säilinud hinnakontrolli ulatuse kohta kaupade ja teenuste puhul.

MAAILMA MAADE NIMED

Nõuti, Maailma liikme riigid Eesti esitaks kehtiva hinnakontrolli kirjelduse, kontrollitavate toodete loetelu harmoneeritud süsteemi tariifiridade järgi koos viitega sätetele, mille alusel kontrolli rakendatakse, sätted imporditavate toodete hinda suurendavate piiril võetavate tasude kohta, kui selliseid sätteid on, ning hindade kontrollimise volituste rakendamise tingimused. Eesti esindaja kinnitas, et kõigi kaupade ja toodete hind kujuneb vabalt turul, välja arvatud põlevkivi ja elektritariifid.

Kõnealused tariifid on esitatud lisas tabelid 2 ja 3elektri kohta Esindaja lisas, et põlevkivi- ja elektritariifide kontrollimisel kavandatakse hindade järkjärgulist vabakslaskmist; hinnad lähenevad maailmaturuhindadele, pidades silmas tasakaalu nõutava investeeringutasuvuse ja tarbijate huvide vahel.

Veel märkis ta, et energia- soojus- ja põlevkivitootjad ei ole monopolid, kuna Eestis ei ole kellelgi keelatud alustada sellealast tegevust või pakkuda konkureerivat lahendust kogu Eesti energiasüsteemi jaoks, kaasa arvatud hinnareform.

Hindade kontrollimise õiguslik alus on Kütte Maailma liikme riigid kohaliku transpordi hinnad on mingil määral reguleeritud kohalike omavalitsuste tasandil.

Eesti esindaja kinnitas, et põlevkivi- ja elektritariifide kontrolli rakendatakse üksnes lõpp-produkti suhtes, mitte aga Eesti Energia ja Eesti Põlevkivi impordi suhtes. Eesti esindaja sõnutsi ei näe Eesti tulevikus ette mingeid uusi hinnakontrolli rakendamise tingimusi, ka mitte impordi suhtes, välja arvatud elektri- ja põlevkivitariifide kohta kehtivad tingimused.

Teenustekaubandus

Kõnealune hinnakontroll kehtib üksnes Eesti Energia ja Eesti Põlevkivi kaudu toimuvate riigisiseste tehingute kohta. Eesti esindaja kinnitas, et Eestis kujunevad kõigis sektorites kaupade ja teenuste hinnad vabalt turul, välja arvatud käesolevale aruandele lisatud tabelites 2 ja 3 Maailma liikme riigid tariifid. Eesti esindaja kinnitas, et kaupade ja teenuste hindade suhtes riiklikku kontrolli ei rakendata, v. Eesti avaldab riiklikule hinnakontrollile allutatud kaupade ja teenuste loetelu Riigi Teatajas, kaasa arvatud kõik muudatused kehtivas põlevkivi- ja elektritariifide kontrollis.

Konkurentsipoliitika Mõned toimkonna liikmed palusid üksikasjalikult kirjeldada Eesti konkurentsipoliitikat, sealhulgas kõlvatut konkurentsi keelavaid konkurentsiseaduse sätteid ning Konkurentsiameti volitusi konkurentsivabadust kahjustavate kokkulepete lubamisel. Eesti esindaja vastas, et uus konkurentsiseadus jõustus 1.

Seaduse eesmärk on vaba ettevõtluse huvidest lähtudes kaitsta konkurentsivabadust loodusvarade ammutamisel, toodete valmistamisel ja teenuste osutamisel ning toodete ja teenuste ostmisel ja müümisel ning hoida ära ja kõrvaldada konkurentsivabaduse kahjustamist muus majandustegevuses. Seadust kohaldatakse ka juhul, kui konkurentsivabadust kahjustav tegu pannakse toime väljaspool Eesti territooriumi, kuid sellega kahjustatakse konkurentsivabadust Eesti territooriumil. Seadus keelab konkurentsivabadust kahjustavad kokkulepped ja kooskõlastatud tegevuse, samuti kaubaturgu Maailma liikme riigid ettevõtja seisundi kuritarvitamise ning sisaldab sätteid erandite andmise kohta konkurentsivabadust Maailma liikme riigid kokkulepete sõlmimiseks ning kaubaturgu valitseva seisundi, eri- või ainuõigusega ettevõtjate ja loomulike monopolide, riigiabi, ühinemise kontrolli, kõlvatu konkurentsi, riikliku järelevalve, vastutuse ning seaduse rakendamise kohta.

Kõlvatut konkurentsi käsitletakse eraldi peatükis, kus on loetletud järgmised teod: i eksitava teabe avaldamine, avaldamiseks esitamine või tellimine; ii konkurendi või tema kauba halvustamine; iii konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine; iv teise ettevõtja töötaja või esindaja ärakasutamine; v kaupade müügi kõlvatu piiramine või soodustamine.

Konkurentsiamet loodi Konkurentsiamet teostab järelevalvet konkurentsiseaduse täitmise üle, välja arvatud krediidiasutuste, väärtpaberivahendajate ja kindlustusseltside suhtes.

Riiklikku järelevalvet krediidiasutuste, väärtpaberivahendajate ja kindlustusseltside konkurentsi üle teostavad vastava ala riikliku järelevalve asutused. Konkurentsiametil on siiski õigus avaldada soovitusliku iseloomuga seisukohti ja kontrollida ühinemisi kõikides sektorites. Õigused ja kohustused, mis konkurentsiseadusega on konkurentsi riikliku järelevalve teostamiseks Maailma liikme riigid Konkurentsiametile, laienevad ka vastava Maailma liikme riigid riikliku järelevalve asutustele.

Maailma Tolliorganisatsioon

Poliitika väljatöötamine ja elluviimine Eesti esindaja väitis, et põhiseaduse kohaselt on Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse ja kohtute tegevus korraldatud võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõttel. Seadusandlik võim kuulub Riigikogule ja täidesaatev võim Vabariigi Valitsusele. Õigust mõistab ainult kohus, toimides sõltumatult kooskõlas põhiseaduse ja muude seadustega. Väliskaubandust mõjutava poliitika kujundamise ja elluviimise eest vastutavad põhilised valitsusasutused on Majandusministeerium, Välisministeerium, Rahandusministeerium, Põllumajandusministeerium ning Teede- ja Sideministeerium.

Kõiki kohalikke küsimusi lahendavad ja korraldavad autonoomselt toimivad kohalikud omavalitsusüksused — vallad ja linnad. Kohaliku omavalitsuse esindusorgan on volikogu, mis valitakse vabadel valimistel kolmeks aastaks.

MIS ON EUROOPA LIIT?

Valla- ja linnavolikogudel on kohalike maksude seaduse kohaselt õigus kehtestada kohalikke makse. Kohalikud maksud on isikumaks, kohalik tulumaks, müügimaks, paadimaks, mootorsõidukimaks, reklaami- ja kuulutustemaks, teede ja tänavate sulgemise maks, loomapidamismaks ja lõbustusmaks.

Maailma liikme riigid

Kohalikel omavalitsustel on ka õigus anda kohalikest eelarvetuludest nn rohelise kasti toetusi ja vaidlustamisele mittekuuluvaid subsiidiume.

Eesti esindaja väitis, et juhul, kui Eesti seadused või muud aktid on vastuolus Riigikogu ratifitseeritud välislepingutega, kohaldatakse välislepingu sätteid. WTO lepingul oleks välislepingu staatus. Eesti esindaja kinnitas, et keskvalitsusest Maailma liikme riigid üksustel puuduvad autonoomsed Maailma liikme riigid subsiidiumide, maksustamise, kaubanduspoliitika ja muudes WTO reeglitega hõlmatud küsimustes. Esindaja kinnitas, et WTO lepingu ja Eesti ühinemise protokolli sätteid kohaldatakse ühtmoodi kogu Eesti tolliterritooriumil ja teistel tema kontrolli all olevatel territooriumidel, kaasa arvatud piirikaubanduse või piiriliikluse piirkonnad, erimajandustsoonid jm piirkonnad, kus kehtib tariifide, maksude ja eeskirjade kohaldamiseks erirežiim.

Esindaja lisas, et kui keskvõimule saab teatavaks, et WTO sätteid ei kohaldata või ei kohaldata ühetaoliselt, võtab keskvõim meetmeid WTO sätete täitmise tagamiseks ning mõjutatud isikud ei pea selleks pöörduma kohtusse. Eesti esindaja ütles, et 1. Äriseadustik määratleb viit liiki äriühingud täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja ühistu ja füüsilisest isikust ettevõtja ning kehtestab korra välismaa äriühingu filiaali avamiseks Eestis.

Ettevõtja saab vastavad õigused ja kohustused ning muutub Eesti õiguse subjektiks äriregistrisse kandmisega.

Riikide loend

Kanne äriregistrisse tehakse avalduse alusel. Registreerimist kohaldatakse ühtmoodi kõigi ettevõtjate suhtes, kaasa arvatud välisinvesteeringu litsentsi taotlejad, ning kõigi äritegevuse liikide puhul.

Organisatsiooni alaline sekretariaat koosneb peasekretärist ning organisatsiooni töö jaoks vajalikust tehnilisest ja kantseleipersonalist. Nad hoiduvad igasugusest tegevusest, mis võiks mõjutada nende positsiooni rahvusvahelise ametiisikuna. Organisatsiooni liikmed arvestavad omalt poolt peasekretäri ja personali kohustuste eranditult rahvusvahelist iseloomu ega proovi neid mõjutada nende kohustuste täitmisel organisatsiooni ees. Kõigi seda suhet puudutavate kokkulepete puhul on nõutav kahe kolmandiku liikmesriikide heakskiit. Kõik ametlikud kokkulepped selliste organisatsioonidega sõlmib täitevnõukogu ning need peab kas kongressil või kirja teel heaks kiitma kaks kolmandikku liikmesriikidest.

Ettevõtja esitab registripidajale nõutavad dokumendid ja avalduse ning notariaalselt tõendatud allkirjanäidised. Ettevõtja, kes soovib tegutseda valdkonnas, kus on nõutav tegevuslitsents või -luba edaspidi «tegevuslitsents»peab omandama ka sellise tegevuslitsentsi ning esitama selle registripidajale. Äriregistrit peavad maa- ja linnakohtud. Registripidajal ei ole õigust keelduda kande tegemisest, kui kande taotleja on esitanud kõik seaduses ettenähtud dokumendid ja need vastavad seaduse nõuetele.

Enne äriseadustiku jõustumist kehtinud õigusaktide alusel asutatud ettevõtted, mis ei vastanud äriseadustiku nõuetele, tuli Rangemaid nõudeid osa- või aktsiakapitali kohustusliku suuruse suhtes kohaldatakse alates 1. Äriseadustikus ei sisaldu sätteid, mis oleksid vastuolus võrdse Maailma liikme riigid põhimõttega: kõiki äriseadustiku sätteid kohaldatakse võrdselt nii kodumaiste kui ka välisosalusega äriühingute suhtes.

Eesti Maailma Kaubandusorganisatsiooniga ühinemise toimkonna aruanne

Mõned toimkonna liikmed märkisid, et seaduste ja määrustega, mis käsitlevad kauplemisõigust mõnikord esitatud kui «registreerimisnõuded» või «tegevuslitsentsid»ei tohiks piirata kaupade importimist, rikkudes sellega GATTi XI artikli lõikes 1 sätestatud koguseliste piirangute üldist keeldu; samuti ei tohiks nendega diskrimineerida imporditavaid kaupu, rikkudes sellega GATTi III artikli lõike 4 mittediskrimineerimissätteid.

Lisaks peavad importimisõiguse eest võetavad tasud ja lõivud piirduma osutatud teenuste ligikaudse maksumusega VIII artikli lõike 1 punkt a ning imporditud kaupadega kauplemise õiguse eest võetavad maksud ja lõivud ei tohiks viia diskrimineerimisele samalaadsete kodumaiste kaupade kasuks III artikli lõige 2. Eesti esindaja kinnitas, et varasem väliskaubanduse riigimonopol on kaotatud ning välis- ja kodumaiste füüsiliste ja juriidiliste isikute õigust importida ja eksportida kaupu Eesti tolliterritooriumile ja sealt välja Maailma liikme riigid piirata, välja arvatud WTO lepingutes sätestatud juhud.

Ta kinnitas, et üksikisikute ja äriühingute importimis- ja eksportimisõigust ei piira nende registreeritud tegevusalade ulatus ning et äriühingute äriregistrisse kandmise kriteeriumid on üldiselt reguleeritud äriseadustikuga, mis on avaldatud Riigi Teatajas.

Puudub erisüsteem importivate üksikisikute ja äriühingute registreerimiseks, välja arvatud valdkondades, kus on nõutav tegevuslitsents, mille võivad saada kõik, kes vastavad ettenähtud objektiivsetele kriteeriumidele näiteks vastav haridus, vajalike ruumide olemasolu, sanitaarnõuete täitmine, maksuvõlgnevuse puudumine jne.

Välis- ja kodumaises omandis olevaid äriühinguid ei eristata ei mitteautomaatse ega automaatse litsentsimise kohustus teatada äritegevuse alustamisest puhul.

 1. Rahvusvaheline koostöö | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
 2. Maailma Tolliorganisatsioon – Vikipeedia
 3. El ja Mina | MIS ON EUROOPA LIIT?
 4. Riikide loend – Vikipeedia
 5. Eesti esindaja ütles, et osa erastamispakkumisi avaldati ainult Eestis, kuid välisinvesteeringuid piirati vaid põllumajandussaadusi töötlevate ja talupidajaid teenindavate ettevõtete puhul.

Eesti esindaja rõhutas, Maailma liikme riigid valitsuse üldine poliitika on jätkata liberaalset majanduspoliitikat ning vähendada litsentsitavate tegevusalade arvu. Ta märkis, et Eesti peab litsentsimiskorda kooskõlas olevaks WTO lepinguga impordi litsentsimise protseduuride kohta.

Loetletud põhjenduste hulgas olid ohutus näiteks ravimite puhulkohustusliku standardi järgimiseks piisav tehnoloogia tase näiteks alkohoolsete jookide puhulregistreerimisnõuded julgeoleku ja keskkonna ohustamise vältimiseks näiteks tulirelvade ja sõidukite puhul ning registreerimis- ja aruandlusnõuded maksustamise eesmärgil alkohoolsete jookide, tubaka, metallide jm puhul. Tegevuslitsentside väljastamise kriteeriumid avaldatakse Riigi Teatajas. Tegevuslitsentsi võib saada iga üksikisik või äriühing, kes vastab mitmetele objektiivsetele kriteeriumidele näiteks vastav haridus, äritegevuseks kohaste ruumide olemasolu, sanitaarnõuded, maksuvõlgnevuse puudumine jm.

Esindaja kinnitas, et tegevuslitsentside arvu ei piirata ning et tegevuslitsentse antakse Eesti ja välismaa ettevõtjatele võrdsetel tingimustel. Kõigil litsentsitavatel tegevusaladel kohaldatakse importimise, eksportimise ja riigisisese kaubanduse suhtes ühesuguseid kriteeriume, mis on erapooletud ja mida rakendatakse süstemaatiliselt.

Maailma liikme riigid

Kehtivusaja lõppemisel võib tegevuslitsentsi uuendada või asendada see uue kehtiva tegevuslitsentsiga. Tegevuslitsentside väljastamise eest võetav tasu ei ületa vastavate kulude katmiseks vajalikku määra. Enamasti ei ületa tasu Maailma liikme riigid, alkoholi- ja tubakalitsentsi tasu on 15 krooni.

Eesti esindaja kinnitas, et konkreetseid tegevusvaldkondi käsitlevates aktides on Eesti kohustunud järgima vastavaid WTO sätteid, eelkõige impordi litsentsimise protseduuride lepingu sätteid. Seni on tegevuslitsentsid kehtestatud konkreetseid tegevusvaldkondi käsitlevate eri aktide alusel.

Rahvusvaheline koostöö

Eesti esindaja kinnitas, et välja on töötatud tegevuslitsentside andmise kord toidukaupade importimiseks ning 1. Esindaja arvates on kõnealune kord täielikus vastavuses WTO impordi litsentsimise protseduuride lepingu sätetega, eelkõige artiklite 2, 3 ja 5 sätetega.

Üks liige väljendas kahtlust nimetatud määruse Suuruse liikme labimoot nõuetele vastavuse suhtes. Määrusega näib olevat kehtestatud suvaline, mitteautomaatne litsentsimise Maailma liikme riigid, kusjuures tegevuslitsentsi andmise peab häälteenamusega heaks kiitma komisjon, kuhu kuulub ka kodumaise tööstuse esindajaid.

Määrusest näib olevat välja jäetud ka edasikaebamismehhanism, mida impordi litsentsimise protseduuride lepingus mitteautomaatsete litsentside puhul nõutakse. Eestil soovitati oma õigusakte muuta ning kehtestada toidukaupade importimise puhul automaatsete litsentside süsteem kooskõlas WTO impordi litsentsimise Maailma liikme riigid lepingu artiklitega 1 ja 2. Eesti esindaja vastas, et määrust nr muudeti Nõuetekohase taotluse ja kõik vajalikud dokumendid esitanud importijale väljastatakse tegevuslitsents automaatselt 10 tööpäeva jooksul.

Eesti esindaja lisas, et toidukaupade importimiseks antavad tegevuslitsentsid ei piira impordi kogust.

 • Kreemireiting liikme suurendamiseks
 • Pärast Teist maailmasõda, mis kestis aastatel — ja puhkes kõigest 20 aastat pärast Esimese maailmasõja lõppu, olid inimesed täis otsustavust, et millelgi sellisel ei tohi lasta enam korduda.
 • Teenustekaubandus | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
 • Vaakumpumba liikme suurendamine
 • Suurenenud liige 1 5 Watch

Toidukaupade importijatele kohaldatavad nõuded on samasugused kui kodumaistele toidukaupade tootjatele kohaldatavad nõuded. Litsentsikomisjoni koosseisu muudetakse, et tagada komisjoni moodustamine eranditult avalikest teenistujatest.

Maailma liikme riigid