Liigu sisu juurde

Ja kuni tcm jookseb filtri harva vajab asendamist. Kolvid Servo F1 ja servo F2 on esimene ressursside tootmine.

PV Juhataja. Jo Leinen, autor. Lugupeetud volinik! Head kolleegid! Mehhiko lahes on toimunud tõenäoliselt viimaste aastate suurim keskkonnakatastroof ning meie siin, Euroopas — Euroopa Liidus — peame tegema kõik, mis meie võimuses, et vältida sellise katastroofi toimumist ELi vetes.

Ma usun, et selles suhtes oleme kõik ühisel arvamusel. Nendes Euroopa vetes toimub ka naftapuurimine.

Tomat - õppematerjali - taunex.ee, lehekülg: 26

Selles suhtes on see teema ka Euroopa Liidu probleem. Iseäranis suurt ohtu kujutab endast merepõhja puurimine. Seda tõestas ka Mehhiko lahes asuva naftapuuraugu juhtum.

Suurenenud naftaliige

Selle teema juures on probleeme, mis ei allu meie kontrollile. Esile on Suurenenud naftaliige päris palju lahendamata küsimusi, millele meil ka praegu veel vastuseid ei ole. Seepärast soovitame oma resolutsioonis kehtestada vajalik moratoorium vähemalt uutele merepõhja puurimise rajatistele, kuni saame täieliku ülevaate selle kohta, mida on vaja teha ning kuidas saame olukorda täiendada ja puudujääke heastada. Ma usun, et Euroopa kodanikud ootavad meilt kõigi 27 riigi ja seega kõigi nelja ELi mere võrdselt kõrge ohutustaseme tagamist, ning samuti seda, et ei tehtaks vahet riikidel, mis annavad juba praegu suure panuse — mida tuleb ka tunnustada —, ning nendel riikidel, mis käituvad küsimuse suhtes mõnevõrra vabamalt.

Ma pöördun siinkohal ka meie naaberriikide poole.

  • Kuidas teada saada liikme abikaasa suurust
  • PV Juhataja.

Meil on olemas naabruspoliitika ning peamiselt just Vahemeres toimuvad naftapuurimised, mille teostajateks on ELi mittekuuluvad riigid. Volinik Günther Oettinger, ma usun, et teie algatate — ja seda peaksite te tõepoolest tegema — kõnelused eelkõige Liibüaga, aga ka teiste riikidega meie standardite ja meetodite teemal. Küsimus on selles, et kas EL oleks Suurenenud naftaliige katastroofi jaoks valmis? Millised on meie kontroll- ja sekkumismehhanismid sellise katastroofi puhul?

Poliitilised sidemed

Meil on vaja vastuseid ka nendele küsimustele. Niisiis kontrollib see amet laevade, kuid mitte vete ohutust — teisisõnu just mitte seda, mida oleme nüüd merepõhja puurimise puhul Suurenenud naftaliige.

Meie arvates oleks hea mõte laiendada EMSA volitusi, et selle tegevusvaldkonda kuuluksid ka sellised asjad. See käsitleks Suurenenud naftaliige seda probleemi adekvaatselt. Selleks on arvatavasti muidugi uusi ressursse vaja. Ja teadagi ju, et see on alati probleem. Kui soovime aga seda suurt probleemi lahendada, siis tuleb need vahendid lihtsalt leida.

Selliste suurte juhtumite puhul sooviksin mainida ka vastutuse teemat. Milline on õigupoolest kindlustuse olukord? Millised võimalused on vajalike rahaliste vahendite saamiseks?

Suurenenud naftaliige

Me peame saama ülevaate merepõhja puurimisega seotud vastutuse ja kindlustusõiguse kohta Suurenenud naftaliige seda me arutamegi. Muidugi peame ennekõike vaatama, kuidas see selles valdkonnas tegutsevatele väikeettevõtetele kohaldub.

Mitte kõik siin tegutsevad ettevõtted ei ole rahvusvahelised, vaid on ka palju väikeettevõtteid. Kuidas nemad hakkama saavad?

Dairy trade sours NAFTA negotiations with Canada

Kuidas saavad nad end kindlustada? Kas meil on vaja solidaarsusfonde? Kas meil on vaja kollektiivseid lahendusi, et tagada hüvitiste maksmine kahju Suurenenud naftaliige ettevõtjatele — kalameestele ja teistele, keda sellised Suurenenud naftaliige mõjutavad? Tahame ka teada, kas keskkonnamõju hindamise direktiiv, millega nõutakse Suurenenud naftaliige hinnangut maismaal toimuvale tegevusele, kohaldub ka merepõhja puurimisele ja Suurenenud maks ja madaroigas valdkondadele.

On palju asju, mida me avamere kohta ei tea.

Uudised Euroopa

Millised töötingimused ja sotsiaalsed standardid on seal tõhusad? Ka inimteguritel võib siin siiski oluline roll olla. Meil on olemas küll hea tehnoloogia, kuid kui inimtegur alt veab, siis võibki tulemuseks selline katastroof olla. Energeetika kuulub teie üldisesse vastutusalasse. Naftapuurimisega on oma probleemid, kuid avamere tuuleenergia oleks parem. Ma usun, et arutelu loob kindlasti võimaluse teistsugusele energiapoliitikale ELis, ning ka see jääb teie tegevusvaldkonda.

Olivier Chastelnõukogu eesistuja. Kuna komisjonil puuduvad uued ettepanekud naftamaardlate uurimise ja nafta tootmise kohta — ja ma tahan kohe mainida, et selline ettepanekute puudumine on täiesti õiguspärane, kuna komisjon tegeleb tööstusharuga ning mitmete asjakohaste reguleerivate asutustega konsulteerimisega —, võin ma siinkohal korrata vaid meie sügavat muret Mehhiko lahes toimunud katastroofi ning selle liialt rohkete inim- ja keskkonnaalaste ohvrite pärast.

See katastroof näitab selgelt, et selle tööstusharu puhul ei ole ettevaatusabinõud kunagi liiast ning et me peame tegema kõik, mis Suurenenud naftaliige võimuses, et hoida ära taolise katastroofi kordumist.

On selge, et eesmärk ei ole mitte suurte kohustustega seotud raamistiku Suurenenud naftaliige, mis muudaks need tegevused tulutuks, vaid nende tegevuste ohutu teostamise tagamine, eriti veel ajal, mil maakera ressursid on vähenemas.

Õigusaktide ettepanekuid oodates on see probleem meile ilmselgelt jätkuvalt muret valmistanud ning kuigi rõõmustasime koos kõigi teistega, kui Macondo puurauk juuli keskel suleti ja Seepärast sooviski eesistujariik, et volinik Günther Oettinger 6.

Meie arvates on kaks asjaolu, mida meil tuleks sellel kohtumisel kõlanud mõtetest meelde jätta. Esiteks on ELis kehtivad ohutuseeskirjad juba praegu maailma rangeimad.

Iseseisev töö "Põllumajandus" Prantsusmaa

Ja teiseks, tulenevalt asjaolust, et naftatootmine kuulub mitmete reguleerimisvaldkondade alla, peavad kõik komisjoni kavandatud ettepanekud järgmisi valdkondi hõlmama: esiteks — Suurenenud naftaliige ennetamine on parem kui tagajärgede likvideerimine — peame tõhustama kõikidele Euroopa vetele kohalduvaid ohutusstandardeid, kuid samuti tuleb meil tugevdada vastutuse režiimi ja regulatiivset järelevalvet ning intensiivistada rahvusvahelist koostööd, näiteks oma partneritega OPECist, nagu me juba juunis ka tegime.

Komisjoni esimest teatist on oodata hiljemalt oktoobri keskpaigaks ning kuna see peab hõlmama mitmeid valdkondi, Suurenenud naftaliige ma just mainisin, tuleb seda arutada mitmete nõukogu koosseisudega ja tõenäoliselt ka mitmete parlamentaarsete komisjonidega.

Selle küsimuse komplitseeritus ei tohi aga saada meie reageerimise edasilükkamise ettekäändeks. Me kavatseme tagada selle teatise arutamise kohe pärast selle avaldamist, et seda saaks võimalikult kiiresti nõukogu tasandil Suurenenud naftaliige. Konkreetsemalt keskkonnakaitse puhul on ELil juba praegu päris kõrgetasemeline õiguslik raamistik. Ettevaatusprintsiip ja saastaja-maksab-põhimõte on ELi keskkonnapoliitika aluspõhimõtted, mis on tegelikult ka aluslepingus kirjas.

Mehhiko lahe naftapuurplatvormi põhjustatud naftalekke katastroofi võib pidada ka komisjoni ja liikmesriikide võimaluseks hinnata ümber kehtivate keskkonnaalaste õigusaktide teatavaid aspekte. Siinkohal Suurenenud naftaliige meenutada, et näiteks toimub praegu Seveso II direktiivi läbivaatamine ja me Suurenenud naftaliige komisjoni ettepanekut veel enne selle aasta lõppu.

Soovin ka ära märkida, et komisjon uurib praegu ELi katastroofidele reageerimise suutlikkust, eelkõige just eesmärgiga seda täiustada. Seda teatist ootame hiljemalt novembri lõpuks. Lõpetuseks soovin kinnitada, et eesistujariik teeb kõik, mis tema võimuses, et tagada meile esitatud komisjoni ettepanekute edendamist. Günther Oettinger, komisjoni liige. Olivier Chastel!

Määrdeainete valiku reeglid

Lugupeetud parlamendiliikmed! Me kõik nõustume, et Mehhiko lahel toimunud katastroof oli ulatuslik. Tekitatud kahjul on pikaajaline ebasoodne mõju Suurenenud naftaliige, loodusele, Suurenenud naftaliige, turismile ja kalandusele ning seda on võimalik ainult osaliselt rahaliste vahenditega leevendada. Sellegi poolest peaksime olema tänulikud, et siinkohal on tegemist sellise võimeka ettevõttega nagu BP, mille puhul võime asjakohastel juhtudel rahaliste hüvitiste pakkumise suhtes võimalikult vastutustundlikku käitumist oodata.

NAFTA plussid ja miinused -

Me oleme teatise lõpliku vormistamise faasis. Hiljemalt kahe nädala pärast konsulteerib komisjon sellel teemal ametlikult ja avaldab oma teatise.

Suurenenud naftaliige

Ma olen täna siin, et kuulata Jo Leineni ja tema spetsialistide komisjoni, sealhulgas Herbert Reuli eestkostel ära teie arvamused. Ma võin öelda, Suurenenud naftaliige kaasame parlamendi vaated ja spetsialistide avaldused teatisesse, mille avaldame hiljemalt kahe nädala pärast. Paari päeva eest saime BP-lt avalduse, mis sisaldas vähemalt piisaval hulgal enesekriitikat ning milles tehti ettepanekuid ja teatati vabatahtlikest sammudest ning parandusmeetmetest, mida tööstusharu saab ette võtta.

Me pöörame suurt tähelepanu Washingtonis toimuvale, mis on praegu küll valimiskampaania tõttu mõnevõrra viibinud, kuid paneme tähele, et sealne valitsus soovib, et sellel väga tõsisel juhtumil oleksid USA õigusaktides ja poliitikas Suurenenud naftaliige tagajärjed.

Kasutaja: Nisu

Meie eesmärk on formuleerida maailma kõrgeimad ohutusstandardid, mis kehtiksid meie ulatuspiirkonnas olevatele vetele: Põhjamerele, Põhja-Atlandi ookeanile, Läänemerele, Mustale merele, Vahemerele ja Lääne-Aafrika rannikuga piirnevale Atlandi ookeanile.

Omaenda territoriaalvetes on meil küll volitused olemas, kuid taotleme nende standardite laiendamist ka meie piiridest väljapoole. Jo Leinen viitas kaudselt ka Liibüale. Ka meile Suurenenud naftaliige muret naftapuurimine, mis ei toimu küll otseselt meie vetes, kuid avaldab mõju meie rannikutele ja vetele. Me räägime nii naftast kui ka gaasist. Me räägime üldiselt nafta- ja gaasimaardlate uurimisest ning nafta ja gaasi tootmisest, ning tehnilise ohutuse Suurenenud naftaliige võimalikust tasemest.

Me märgime ära, et Suurbritannial ja Suurenenud naftaliige peaks tõenäoliselt olema kõige rohkem kogemusi ning samuti kõrged ja vastuvõetavad standardid, mistõttu peame eriti tähtsaks Suurbritannia ja Norra valitsustega koostöö tegemist.

Suurenenud naftaliige

Esiteks tahame kontrollida edasistele tegevuslubadele kehtivaid ohutusabinõusid ehk Suurenenud naftaliige seda, millised kõrgemad või kõrgeimad võimalikud standardid on uute volituste puhul reaalsed.

Teiseks soovime uurida olemasolevate naftapuurtornide uuendamist, millest mõned on üle 20 aasta vanad. Tolleaegsed vastuvõetavad standardid ei ole võrreldavad nendega, mis on täna teostatavad ja poliitiliselt oodatud. Siis on veel regulaarsete kontrollide küsimus. Me peame tihendama oma kontrollvõrgustikku ja vastavalt sellele ka suurendama oma kontrollide sagedust ja kvaliteeti.

Meil on küsimus ka kindlustusõiguse kohta, näiteks, et mil määral saame nafta tootmisega seotud ettevõtete jaoks üldise kindlustuskaitse kohustuslikuks muuta, et halvima stsenaariumi korral mis tahes kahjusid võimalikult palju minimeerida ja heastada, vähemalt majanduslikult ja rahaliselt.

Suurenenud naftaliige

Veel üks mulle muret valmistav küsimus on see, et kuidas saame oma ohutusstandardeid ka mujale maailma üle kanda. Kui BP kavatseb nüüd Liibüa ranniku lähistel naftat toota ja naftapuurtorne ehitada, siis on meil võimalus pöörduda Euroopa energeetikatööstuse — nimelt BP, Shelli ja Totali — poole ja saada neilt vabatahtlikke kohustusi nõustuda ja kohaldada Euroopa Liidu naaberpiirkondades sama rangeid standardeid, nagu nad on kohustatud Euroopa Liidu territooriumil kohaldama.

Konkreetsemalt öeldes tähendab see, et BP opereeritav naftapuurtorn Liibüa ranniku lähistel või ehk mõne Euroopa energiaettevõtte opereeritav naftapuurtorn Lääne-Aafrika ranniku ääres peab täitma samu standardeid, mis Põhjameres opereeritavad naftapuurimisalused, mille puhul on need standardid juba seadustes kirjas. Niisiis andke siis meile kaks nädalat Suurenenud naftaliige.

Me oleme oma teatise eesmärkide saavutamisega õigel järjel. Kõiki teisi vaateid, mida teie, lugupeetud parlamendiliikmed, meile täna esitate, võetakse arvesse ning me esitame Seksuaalne liige suurendab suurust oma teatises sisalduvate esildiste kohta õigusaktide ettepanekud Richard Seeber, fraktsiooni PPE nimel. Ma sooviksin esmalt tänada volinik Günther Oettingeri selle eest, et ta haaras ohjad enda kätte ning reageeris kohe pärast katastroofi toimumist!

Me peame muidugi arvestama, et USA lähtepositsioon selles küsimuses on meie omast siin Euroopas erinev. Sellest olenemata usun, et ka meil Euroopas on vaja tegutseda ja teha põhjalik analüüs nii reaalsete tingimuste kui ka õigusliku olukorra suhtes Euroopas, et saaksime asjakohaseid ettepanekuid teha.

Me peame meeles pidama, et õigusliku olukorra muudab muidugi keeruliseks asjaolu, et osaliselt on meil tegemist rahvusvaheliste vetega ja teiselt Suurenenud naftaliige liikmesriikidele kuuluvate vetega.