Liigu sisu juurde

Kui meetme rakendamisaeg ületab kolme aastat, tuleb sellist meedet rakendaval liikmel hiljemalt poole rakendamisaja järel olukord üle vaadata ja kui asjakohane, kõrvaldada meede või kiirendada selle liberaliseerimist. Liikmetel, kes säilitavad artiklis 10 ja artikli 11 lõikes 1 kirjeldatud meetmed, mis kehtivad WTO asutamislepingu jõustumiskuupäeval, tuleb teatada neist meetmetest kaitsemeetmete komiteele hiljemalt In the case of an extension of a measure, evidence that the industry concerned is adjusting shall also be provided.

Artikkel 2 Tingimused 1.

Mees liige keskel suurusega

Liige [1] võib rakendada kaitsemeedet teatava toote puhul ainult siis, kui see liige on vastavalt allpool toodud sätetele tuvastanud, et sellist toodet imporditakse tema territooriumile niisuguses absoluutselt või kodumaise toodanguga võrreldes suhteliselt suurenenud koguses ja sellistel tingimustel, et see põhjustab või ähvardab põhjustada märgatavat kahju samasuguseid või otseselt konkureerivaid tooteid valmistavale kodumaisele tootmisharule.

Kaitsemeetmeid tuleb rakendada imporditavale tootele sõltumata selle lähtemaast.

  1. RT II22, Kaitsemeetmete leping Liikmed, pidades silmas liikmete üldeesmärki parandada ja tugevdada GATTil põhinevat rahvusvahelist kaubandussüsteemi; tunnistades vajadust selgitada ja tugevdada GATT põhimõtteid, eriti XIX artikli omi «Erakorralised meetmed teatavate toodete impordi suhtes» ning taaskehtestada mitmepoolne kontroll kaitsemeetmete üle ja kõrvaldada meetmed, mis väldivad sellist kontrolli; tunnistades struktuurilise kohandamise tähtsust ja vajadust pigem tõhustada kui piirata konkurentsi rahvusvahelistel turgudel; tunnistades veel, et nende eesmärkide täitmiseks on vaja laiahaardelist, kõikide liikmete puhul kohaldatavat lepingut, mis rajaneb GATT põhiprintsiipidel, on kokku leppinud järgmises.
  2. Kuidas suurendada laste keha elundi meestel
  3. Kuidas ja millal see märkus eemaldada?
  4. Kaitsemeetmete leping – Riigi Teataja
  5. EUR-Lex - A(15) - ET

Artikkel 3 Juurdlus 1. Liige võib rakendada kaitsemeedet üksnes pärast kõnesoleva liikme pädevate organite poolt läbi viidud juurdlust vastavalt varem kehtestatud ja kooskõlas GATT X artikliga avalikustatud protseduurireeglitele. Selline juurdlus peab hõlmama õigustatud avalikku teatamist kõikidele huvitatud pooltele, avalikke ärakuulamisi või teisi asjakohaseid vahendeid, kus importijad, eksportijad ja teised huvitatud pooled võiksid esitada tõendeid ja oma seisukohti, kaasa arvatud võimalus vastata teiste osapoolte esitatule ja esitada oma seisukohti muu hulgas Liikme suurus 11cm kohta, kas kaitsemeetme rakendamine vastaks üldisele huvile.

Pädevatel organitel tuleb avaldada aruanne, milles on esile toodud juurdlustulemused ja põhjendatud järeldused kõigis asjakohastes faktilistes ja õiguslikes küsimustes. Mis tahes teavet, mis on oma olemuselt konfidentsiaalne või mida antakse konfidentsiaalselt, tuleb pädevatel organitel põhjuse näitamise korral käsitleda konfidentsiaalsena.

Kuidas liikme suurus edastatakse

Sellist teavet ei tohi avalikustada ilma selle esitanud poole loata. Konfidentsiaalset teavet andvatelt pooltelt võib nõuda selle teabe kohta mittekonfidentsiaalset kokkuvõtet, või kui vastavad osapooled näitavad, et niisugust teavet ei saa kokku võtta, siis põhjused, miks kokkuvõtet ei saa esitada.

Virtuaalne meeskond

Kui pädevad organid leiavad siiski, et konfidentsiaalsustaotlus ei ole põhjendatud, ning kui kõnealune osapool ei soovi teavet avalikustada või anda volitust selle üldistatud või kokkuvõtlikul kujul avaldamiseks, võivad võimuorganid sellist teavet eirata, välja arvatud juhul, kui neile saab asjakohaste allikate põhjal tõestada ja nad veenduvad, et see teave vastab tõele. Artikkel 4 Märgatava kahju või selle ohu tuvastamine 1.

Suurenenud videoliigese oppetund

Käesolevas lepingus: a tähistab "märgatav kahju" märgatavat kodumaise tootmisharu seisundi üldist nõrgenemist; b tähistab "märgatava kahju oht" märgatavat kahju, mis on ilmne lõike 2 sätete kohaselt.

Märgatava kahju ohu olemasolu tuleb tuvastada faktide, mitte lihtsalt väite, oletuse või kaudse võimaluse põhjal; c tuvastades kahju või selle ohu, tuleb "kodumaise tootmisharu" all mõelda liikme territooriumil tegutsevaid samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjaid tervikuna või neid, kelle samasuguste või otseselt konkureerivate toodete väljalase ühtekokku moodustab põhiosa nende toodete omamaisest kogutoodangust.

Kui samaaegselt põhjustavad muud tegurid kui suurenenud import kodumaisele tootmisharule kahju, ei tohi sellist kahju pidada suurenenud impordi põhjustatuks.

Peenise suurused imikutes

Artikkel 5 Kaitsemeetmete rakendamine 1. Liikmel tuleb rakendada kaitsemeetmeid ainult niisugusel määral, kui on vaja märgatava kahju vältimiseks või heastamiseks ja kohandamise hõlbustamiseks.

21994A1223(15)

Kui kasutatakse kvantitatiivset piirangut, ei tohi see meede vähendada impordi mahtu allapoole hiljutise perioodi taset, mis peab olema kolme viimase tüüpilise aasta impordi keskmine, mille kohta statistika on kättesaadav, kui ei ole selgelt põhjendatud, et märgatava kahju vältimiseks või heastamiseks on vaja teistsugust taset.

Liikmed peaksid selliste eesmärkide saavutamiseks valima kõige sobivamad abinõud. Juhul kui seda Suurenenud liige uhes tingimustes ei ole võimalik mõistlikult praktikas rakendada, tuleb asjaomasel liikmel jaotada kõnealuse toote tarnimisest tõsiselt huvitatud liikmetele osad, mis põhinevad proportsionaalselt nende liikmete poolt eelneva tüüpilise perioodi jooksul tarnitud selle toote kogustel, võttes kohaselt arvesse eritegureid, mis võisid või võivad mõjutada selle tootega kauplemist.

Pereliikmete alimentide suurus

Mis Suurenenud liige uhes tingimustes sellise meetme rakendusaega ei tohi pikendada üle artikli 7 lõikes 1 märgitud esialgse aja. Eespool nimetatud kõrvalekaldumist ei tohi lubada märgatava kahju ohu puhul.

Kaitsemeetmete leping

Artikkel 6 Ajutised kaitsemeetmed Kriitilistel asjaoludel, kui viivitamisega võib kaasneda raskesti korvatav kahju, võib liige rakendada ajutist kaitsemeedet, lähtudes esialgsest otsusest, mille järgi on olemas selge tõendusmaterjal, et suurenenud import on põhjustanud või ähvardab põhjustada märgatavat kahju.

Ajutise meetme rakendamisaeg ei tohi ületada päeva, mille jooksul tuleb täita artiklite 2—7 ja 12 asjakohased nõuded. Sellised meetmed peaksid endast kujutama suurendatud tollimaksu, mis makstakse viivitamata tagasi, kui artikli 4 lõikes 2 märgitud juurdlus ei tuvasta, et suurenenud import on põhjustanud või ähvardanud põhjustada märgatavat kahju kodumaisele tootmisharule.

kes elus toesti suurendas liige

Iga sellise ajutise meetme rakendamisaeg tuleb arvestada esialgse rakendamisaja osaks või selle mis tahes Suurenenud liige uhes tingimustes osaks, millele on viidatud artikli 7 lõigetes 1, 2 ja 3. Artikkel 7 Kaitsemeetmete rakendamisaeg ja läbivaatamine 1.