Liigu sisu juurde

Goffman, E. Andmeid kogudes tegeleb uurija pidevalt ka analüüsimise ja tõlgendamisega. Principles in Practice.

Sotsioloogias on etnograafia üks põhilisi kvalitatiivseid metodoloogiaid ja sel on seljataga rohkem kui aastat kasutamist. Selle aja jooksul on olnud mitmesugust arengut, nii et nüüdseks on tegemist keerulise, kohati vastuolulise meetodiga, mida eri autorid võivad määratleda erinevalt vastavalt erialasele ja paradigmaatilisele eesmärgile.

Siiski on üks põhiline tunnus, mis eristab etnograafiat teistest metodoloogiatest — see on otsene vaatlus ja uurija isiklik osalemine. Kõige üldisemalt öeldes on etnograafia eesmärk mõista inimeste käitumist nende loomulikus kultuurilises argielu keskkonnas vt nt Hammersley ja Atkinson, 2. Mõistmine saavutatakse uurija isikliku osalemise kaudu — tema on vaatleja, kes õpib tundma uuritavat fenomeni, sukeldudes uuritava keskkonna ingl setting päriselu toimingutesse.

tasuta peenise suurendamise meetodid

Niisiis, uurijal on etnograafilises uurimuses eriline roll — ta on õppija, kes kasutab teadlikult oma sotsiaalseks toimijaks olemist uuritava fenomeni kohta teadmiste loomisel. Ta esineb teatud instrumendina, mis võimaldab tal isiklikult kogeda Meetod Liikme filmi suurendamise meetod nähtust loomulikus keskkonnas, ilma milleta on raske saavutada sügavat mõistmist.

Meetod Liikme filmi suurendamise meetod Kuidas toesti suurendada liige folk oiguskaitsevahendeid

Lisaks võimaldab etnograafia ületada lünka, mis on inimeste hoiakute ja reaalse tegevuse vahel. Ainult selle alusel, mida inimesed uurijale oma tegevusest, argielust, kultuurist ja tõekspidamistest räägivad, ei piisa tegeliku pildi saamiseks. Etnograafias on uurija personaalne osalemine teadlikult rõhutatud, mis on pikaajalise uurimispraktika tulemus ja mille kõige äärmuslikum, kuid samal ajal ka kõige loogilisem tulemus on autoetnograafia.

Etnograafia on teaduslik uurimisviis, mida põhjendavad selle teoreetilised lähtekohad. Andmekogumine toimub välitöö ingl fieldwork käigus, kui uurija teeb osalusvaatlust ingl participant observation link osalusvaatluse juurde ning kasutab teisi andmekogumismeetodeid, sh etnograafilist intervjuud. Lisaks välitööle kogub uurija ka muid uurimisobjektispetsiifilisi andmed verbaalsed ja visuaalsed tekstid, artefaktid ingl artifactsstatistilised andmed jpm.

Põhiliseks analüüsimeetodiks on etnograafiline tõlgendus, mida võib kombineerida teiste analüüsimeetoditega, nt kasutada põhistatud teooria kodeerimissüsteeme, narratiivianalüüsi, diskursuseanalüüsi jm elemente. Etnograafia Meetod Liikme filmi suurendamise meetod omapärane teadmiste loomise vorm, mida arendatakse eriliste tehnikate kaudu. Ühemõtteliselt on etnograafiat raske määratleda, sest tegemist on mitmetähendusliku mõistega.

Giampietro Gobo järgi võidakse etnograafiaga paralleelselt kasutada vähemalt kolm terminit. Need on välitöö ingl fieldworkosalusvaatlus ingl participant observation ja juhtumiuurimus ingl case studymida Meetod Liikme filmi suurendamise meetod mööndusega võib Kuidas suurendada oma peenise 12 aasta jooksul etnograafia alaliikidena.

Mis vahe on meetodil ja metodoloogial ning miks räägime etnograafia puhul metodoloogiast, mitte meetodist? Metodoloogia all mõeldakse sotsiaalteadustes üldist teaduslikku mõtlemisviisi, millest uurija lähtub mõne teema uurimisel; see on tervet uurimisprotsessi hõlmav strateegia, mis sisaldab nelja järgmist komponenti: kognitiivsed teadmiste hankimise viisid, nt kuulamine, vaatamine, vaatlemine, lugemine, küsitlemine, vestlemine; teadusliku teadmise teooria — eeldused sotsiaalse tegelikkuse olemusest ontoloogilised Liige meeste mootmete labimoot ülesannetest, uurija rollist; kontseptsioonid tegevuse ingl action ja sotsiaalse toimija ingl social actor kohta; uurimisprobleemi lahendamise vahendid ja võtted epistemoloogilised küsimused ; enam-vähem süstemaatiline jada protseduurilisi samme, mida eeldab valitud kognitiivne teadmiste hankimise viis.

Meetod on vahend, tehnika või operatsionaalne protseduur, mis sisaldab aja jooksul tekkinud, kumuleeritud ja objektiviseeritud vormis lahendusi.

Bussijuht: ohtliku manöövri eest vallandamine on karm meetod

Need on informatsiooni kogumise või konstrueerimise tehnikad, saadud info ja andmete analüüsimise tehnikad. Gobo, 18— Teoreetiline raamistik Missugune teoreetiline põhjendus võimaldab käsitleda etnograafiat sotsiaalteadusliku metodoloogiana? Tänapäeva etnograafia põhineb erinevatel teooriatel. Olulisemad nendest on sümboliline interaktsionism, fenomenoloogia külgneva etnometodoloogiaga ja poststrukturalism külgneva sotsiaalkonstruktsionismiga.

Etnograafia rohkem kui saja-aastase arengu jooksul on lähtutud ka teistest teoreetilistest paradigmadest. Näiteks üks esimesi tänapäeva mõistes teadusliku etnograafia arendajatest, Suurbritannia antropoloog Bronislaw Malinowski oli oma vaadetelt funktsionalist; oma panuse Meetod Liikme filmi suurendamise meetod prantsuse strukturalistid Claude Lévi-Strauss ja noor Pierre Bourdieu; Chicago Ülikooli sotsioloogide esimene põlvkond lähtus eelkõige John Dewey pragmatismi ideedest.

Etnograafilise uurimuse praktika ning probleemide lahendamise vajadus ärgitas teadlasi otsima ja arendama selliseid teooriaid, mis oleksid rohkem kooskõlas etnograafilise uurimusega. Näiteks Erving Goffman lõi oma kuulsa totaalse institutsiooni teooria etnograafilise uurimuse käigus psühhiaatriahaiglas. Naturalism on üks levinud teoreetiline positsioon, mida arendasid etnograafid, kes üritasid leida vastupanu positivismi survele.

Nad heitsid positivistlikule uurimusele ette selle kunstlikku olemust, mis ei võimalda sotsiaalseid nähtusi käsitleda ja mõista nende loomulikus ilmingus. Naturalism põhineb omakorda fenomenoloogial ja sümbolilisel interaktsionismil. Sümbolilise interaktsionismi kui etnograafilise uurimuse ühe teoreetilise aluse üks põhiteese on, et sotsiaalne tegelikkus, k. Indiviidid kui tajuvad olendid loovad väliseid objekte, mis ei ole lihtsalt faktid, vaid inimeste poolt mõtestatud objektid.

Meetod Liikme filmi suurendamise meetod Kuidas labimooduga Zoom liige

Inimene pigem konstrueerib, mitte lihtsalt ei reageeri situatsioonile, milles ta tegutseb. Inimene ka ei sünni valmis minaga, vaid see kujuneb interaktsioonides teiste inimestega. Ühiskonna struktuur ei eksisteeri väljaspool inimeste tegevusi.

Suheldes üksteisega, loovad ja taasloovad inimesed seda pidevalt. Interaktsioone on käsitletud põhilise sotsiaalse tegevusena ingl social activitymille käigus inimesed õpivad tundma olemasolevaid tõlgendusi, tõlgendavad ise ümbritseva maailma sündmusi ja fenomene, mõjutades üksteist ning luues tähendusi. Selles kollektiivses tegevuses konstrueerivad inimesed sotsiaalset tegelikkust, mis ongi tegelikkuse tähenduslik osa Blumer Sellepärast on etnograafilises uurimuses igati põhjendatud keskendumine interaktsioonides toimuva tähenduse loomise ja taasloomise protsessile ning selle protsessi käigus tekkinud sotsiaalse objekti tundmaõppimisele.

Pikaajalise välitöö käigus teostatud osalusvaatlus võimaldab uurijal jälgida ja tundma õppida konkreetses kultuurilises keskkonnas toimuva tähenduse taas loomise protsessi ja selle protsessi käigus konstrueeritud struktuuri.

Sümbolilise interaktsionismi ja etnograafia seoste kohta vt Rock, Kolmanda teoreetilise Meetod Liikme filmi suurendamise meetod — fenomenoloogia põhiteese võib kokku võtta lühidalt järgmiselt. Reaalne fenomen ilmneb inimese vahetus kogemuses.

Meetod Liikme filmi suurendamise meetod Suurendatud liige pihustite fotoga

Reaalse fenomeni abstraktne tähendus kujuneb subjektiivsete tähenduste alusel, mida inimesed jagavad üksteisega argielu interaktsioonides. Sellest loogikast lähtuvalt on reaalset fenomeni võimalik tundma õppida eelkõige isikliku osalemise kaudu. Fenomenoloogiline teooria võimaldab põhjendada, miks ja kuidas aitab uurija isiklik osalemine ja vahetu kogemus uuritavat fenomeni paremini tundma õppida. Fenomenoloogia ja etnograafia seoste kohta vt Maso, Etnometodoloogia arendab edasi fenomenoloogide idee isiklikke kogemuste rollist ja indiviidi osalemisest sotsiaalse struktuuri ja korra taasloomises.

Kui fenomenoloogia keskendub fenomeni uurimisele subjektiivsete kogemuste kaudu, siis etnometodoloogia huvi keskmes on sotsiaalne kord, mis on inimestele ette antud ja mida Meetod Liikme filmi suurendamise meetod oma konkreetse tegevusega konkreetsetes situatsioonides taasloovad.

Meetod Liikme filmi suurendamise meetod levinumaid meetodeid on vestlusanalüüs ingl Retseptid, kuidas oma liikme suurendada analysis link VA juurdekuid ka etnograafilises välitöös keskendutakse sellele, kuidas nt mõnes asutuses kehtivat korda taasloovad selles osalejad. Etnometodoloogia ja etnograafia seoste kohta vt Pollner ja Emerson, Eelnevad teooriad on ühtlasi aluseks sotsiaalkonstruktsionismile selle kohta vt Strömpl, Etnograafia kui uurimisprotsess Etnograafia on tundmaõppimise protsess, mille eri etapid on omavahel tihedalt seotud.

Teemavalik ja uurimisprobleemi sõnastamine on tingitud uurija teoreetilis-filosoofilisest maailmavaatest, milles lihtsalt öeldes väljendub tema arusaamine sellest, kuidas ta sotsiaalset tegelikkust ontoloogia küsimused ja selle tundmaõppimise võimalusi epistemoloogia küsimused mõistab.

Etnograafilise uurimuse puhul on määravaks uurija soov uuritavat nähtust selle ilmnemise loomulikus keskkonnas isiklikult kogeda. Sellest lähtuvalt võib uurimisprobleemi uurimisprotsessi käigus täpsustada, kuna etnograafiline uurimisviis iseenesest on paindlik, st andmekogumise käigus võib esile kerkida mingisugune huvitav ja ettenägematu üksikasi, mis muudab uurimuse fookust ja see omakorda muudab uurimisprobleemi.

Kuid see ei tähenda, et etnograafilist uurimust oleks võimalik alustada üldse ilma uurimisprobleemi sõnastamata. Valim Etnograafilises uurimuses ei piirdu valim uurimuses osalevate inimeste hulgaga, vaid arvesse võetakse aega, mida uurija peab piisava informatsiooni kogumise jaoks välitööl viibima; Meetod Liikme filmi suurendamise meetod, kellega ta välitöö ajal ja uurimusega seoses suhtleb, ja konteksti, kus suhtlemine toimub.

Seejuures tuleb meeles pidada, et etnograafilises uurimuses keskendub valim andmeühikutele.

Meetod Liikme filmi suurendamise meetod Koige optimaalsemad liikmesuurused

Näiteks võivad valimi moodustada asjakohased tekstid, mitte inimesed, kes neid tekste loovad. Üks inimene võib luua hulga tekste, mis võivad olla erineva pikkusega, ning uurimuse usaldusväärsust ei hinnata mitte ainult informantide arvust, vaid ka tekstiliste andmete mahust ja rikkusest lähtuvalt ingl rich data.

Valimi moodustamisel tegeleb uurija kahe tegevusega: kõigepealt kontseptualiseerib —selgitab välja uurimisteema tunnused, pärast seda määrab igale tunnusele vaatlusühikud, mis moodustab valimi raamistiku —, ning teiseks paneb paika vaatluskeskkonna d ingl settingmida ta külastab, ning juhtumid — valimi. Andmekogumine: välitöö Välitööle minek eeldab hulka protseduure, mille uurija peab läbi tegema.

Kõigepealt peab ta endale aru andma, mis on välitöö eesmärk ja kuidas eesmärki parimal viisil saavutada. Ta peab end ette valmistama. Kui võõra kultuuri uurija antropoloog peab enne välitööle minekut kasvõi mingil tasemel keskkonnas kasutatava keele selgeks õppima, siis oma kultuuri uuriv sotsioloog keskendub uuritavas keskkonnas kasutatava kommunikatiivse koodi selgeks õppimisele nt uurib vangla žargooni, subkultuuris kasutatavate väljendite tähendusi.

Sageli see võib Meetod Liikme filmi suurendamise meetod raskeks, kuna puudub n-ö õpik erinevate samasse kultuuri kuuluva keelekasutuse nüansside selgeks tegemiseks. Ka siin võib märgata huvitavat tendentsi — mida kaugem on subkultuur, seda rohkem on võimalusi end kirjalike materjalide abil ette valmistada nt on kergem leida kriminaalset leksikat tutvustavat sõnastikku kui teavet Meetod Liikme filmi suurendamise meetod või õpetajate või IT-inimeste kõnepruugi kohta.

Samas on oluline, et välitööle minnes oleks uurija teadlik sellest, et uuritavas keskkonnas võib kodeerimissüsteem olla erinev, kuigi kasutatakse eesti keelt, ning et aru saada seal kasutatavatest sõnadest ja mõistetest, peab ta tegema lisajõupingutusi. Järgmine oluline ettevalmistava etapi tegevus on loa saamine uuritavasse keskkonda sisenemiseks.

Meetod Liikme filmi suurendamise meetod Normaalne suurus ponevil liige

Tuleb selgeks teha, Meetod Liikme filmi suurendamise meetod on konkreetses keskkonnas nn väravahoidja d ingl gatekeeper ning kuidas on võimalik nendega kontakt luua. Siin tuleb abiks üksikasjalikult väljatöötatud uurimiskava.

Pole lootust oodata, et meid lubatakse mõnda asutusse juhul, kui me ei oska Folk oiguskaitsevahendid Kuidas suurendada liikme suurust selgelt sõnastada oma uurimuse eesmärke, käiku, oodatavaid tulemusi ja eelkõige seda kasu, mida asutus või grupp läbiviidavast uurimusest saab.

Kasuna ei ole siin siiski mõeldud mitte materiaalse heaolu suurendamist, vaid pigem oma tegevuse tutvustamist, tagasiside saamist tegevuse arendamise eesmärgil, mingite sisemiste probleemide lahendamist jm mittemateriaalset kasu. Muidugi tuleb lähtuda konkreetsest teemast ja konkreetsest keskkonnast ning leida seal seda positiivset, mida uurimus võib pakkuda.

Etnograafiline uurimus

See nõue on omakorda seotud uurimiseetikaga. Uuritavas keskkonnas viibivad inimesed ei tohi tunda end kellegi teise huvides ärakasutatuna, vaid peavad tundma oma olulisust ja väärikust. Sotsiaalteadusliku uurimuse puhul, kus uurija tunneb siirast huvi teiste inimeste argielu, töö, kogemuste, rituaalide jms vastu, seda ka pakutakse.

Oluline on varuda endale toetuskirju, soovitusi ning leida sotsiaalvõrgustikust või keskkonnast endast toetajaid-soovitajaid. Mõnikord valib uurija sellise keskkonna, millega ta ise on seotud, nt sotsiaaltöö üliõpilane töötab osakoormusega asutuses ja otsustab sealsamas oma bakalaureusetöö uurimuse läbi viia ning valib etnograafia.