Liigu sisu juurde

Kollektiivlepingu tingimuste laiendamine ja kohustuste panemine tööandjale on võimalik üksnes juhul, kui tööandja on andnud selleks nõusoleku. Hagita menetluse lahend on kohtumäärus. Oluline on teada, et kõik kinnistusregistriosa III ja IV jakku kantud õigused jäävad korteriühistu pandiõigusest järjekohas tahapoole.

Vabariigi President Elektrooniliste vahendite abil organi Kuidas porgu suurendada osalemine 1 Juriidilise isiku organi liige võib organi koosolekul osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või Liikme laiendamise menetlus sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab organi liikmel eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada, kui seaduse või juriidilise isiku põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.

Riigikohus: kollektiivleping ei laiene tööandjale ilma tema nõusolekuta

Korteriomanikele seisukoha andmiseks antav tähtaeg peab olema vähemalt seitse päeva, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud pikemat tähtaega. Kui seaduses või korteriühistu põhikirjas on ette nähtud häälte arv, mis on vajalik, et üldkoosolek oleks otsustusvõimeline, kohaldatakse seda ka otsuse tegemisele koosolekut kokku kutsumata.

Liikme laiendamise menetlus

Koosolekut kokku kutsumata otsuse vastuvõtmise rakendussäte Kui käesoleva seaduse § 21 lõikes 2 nimetatud eelnõu on saadetud korteriomanikele enne tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel jõustumist, kohaldatakse otsuse tegemisele tingimusi, mis kehtisid eelnõu saatmise ajal. Majandusaasta aruande esitamine Juhatuse liikme ja valitseja ametiaja Liikme laiendamise menetlus Häälteenamuse nõue otsuse vastuvõtmisel koosolekut kokku kutsumata Kui korteriühistu põhikirjas on ette nähtud otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata kõikide korteriomanike nõusolek, võivad korteriomanikud kuni Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti iga üldkoosolekul füüsiliselt kohal olev liige või liikme esindaja.

Osanike ja nõukogu roll äriühingu pankrotimenetluse algatamisel

Otsuse vastuvõtmine üldkoosolekut kokku kutsumata 1 Liikmetel on õigus vastu võtta otsuseid üldkoosolekut kokku kutsumata, kui mittetulundusühingu põhikiri ei näe ette teisiti. Liikmetele seisukoha andmiseks antav tähtaeg peab olema Liikme laiendamise menetlus seitse päeva, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud pikemat tähtaega.

Lasse Lehis EML juhatuse liige Riigikogu menetluses on eelnõu, millega soovitakse vabastada Riigikogu liikmed kuluhüvitise maksmise aluseks olevate dokumentide esitamisest. Eesti Maksumaksjate Liit EML ei soovi seada kahtluse alla kulude hüvitamise vajalikkust, kuid peab õigeks, et rahvaesindajate suhtes kehtiksid samasugused reeglid nagu tavalisele maksumaksjale. Nagu mistahes muu töö, nii toob ka Riigikogu liikme töö endaga kaasa teatud kulud. Riigikogu liikme poliitilise sõltumatuse tagamiseks on ka mõistetav, et parlamendisaadik peab saama teatud piirides kulude tegemist ise otsustada, ilma et ta peaks oma tegevust kooskõlastama näiteks Riigikogu juhatuse või kantseleiga.

Kui mittetulundusühingu põhikirjas on ette nähtud häälte arv, mis on vajalik, et üldkoosolek oleks otsustusvõimeline, kohaldatakse seda ka otsuse tegemisele koosolekut kokku kutsumata.

Hääletusprotokolli kantakse: 1 mittetulundusühingu nimi ja asukoht; 2 protokollija nimi; 3 vastuvõetud otsused koos hääletustulemustega, sealhulgas otsuse poolt hääletanud liikmed nimeliselt; 4 otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu; 5 muud hääletamise suhtes olulise tähtsusega asjaolud.

Tanel Alumäe Live Stream

Juhatuse liikme ametiaja pikendamine Häälteenamuse nõue otsuse vastuvõtmisel koosolekut kokku kutsumata Kui mittetulundusühingu põhikirjas on ette nähtud otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata kõikide liikmete nõusolek, võivad mittetulundusühingu liikmed kuni Nõukogu otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata 1 Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.

Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Alates Riigkohtu lahendite käsiraamatud on tasuta kättesaadavad siin: Riigikohtu lahendid korteriühistute asjades Käsiraamat on järg aastatel samas sarjas valminud Riigikohtu lahendeid kajastavatele trükistele. Märksõnad, millele käsiraamat vastused annab: Käsiraamat keskendub korteriühistute jaoks aktuaalsetele teemadele — näiteks leiab vastuse küsimusele, kas ja kuidas mõjutab ühele isikule kuuluvate korteriomandite arv ühistu liikmete arvu. Ära toodud on ka Riigikohtu lahendid, mis puudutavad omanikke, kel puudub enda kinnisasjale juurdepääs avalikult teelt, ja nende õigust nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja, juurdepääsukorra vormistamata jätmist, juurdepääsu tasu ja tingimuste otsustamist.

Hääletusprotokolli kantakse: 1 sihtasutuse nimi ja Liikme laiendamise menetlus 2 protokollija nimi; 3 vastuvõetud otsused koos hääletustulemustega, sealhulgas otsuse poolt hääletanud nõukogu liikmed nimeliselt; 4 otsuse suhtes eriarvamusele jäänud nõukogu liikme nõudel tema eriarvamuse sisu; 5 muud hääletamise suhtes olulise tähtsusega asjaolud.

Kui otsus tehakse koosolekut kokku kutsumata, kohaldatakse äriseadustiku sätteid, mis puudutavad osaühingu osanike otsuse vastuvõtmist koosolekut kokku kutsumata.

Liikme laiendamise menetlus

Käesoleva seadustiku § 2. Hääletamine enne koosolekut 1 Aktsionär võib hääletada üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid, edastades oma hääle aktsiaseltsile enne üldkoosolekut vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti, tingimusel, et enne koosolekut hääletamisel on tagatud aktsionäride tuvastamine ning hääletamise turvalisus ja usaldusväärsus.

Eelnõu andmed

Kui üldkoosolekul hääletatakse ainult enne üldkoosolekut avalikustamata otsuste eelnõusid, mille kohta ei ole aktsionär ühtegi häält edastanud, siis ei loeta aktsionäri üldkoosolekul osalevaks. Põhikirjaga võib ette näha täpsemad nõuded blanketile, mis on mõeldud enne koosolekut hääletamiseks.

Liikme laiendamise menetlus

Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata 1 Aktsionäridel on õigus vastu võtta otsuseid üldkoosolekut kokku kutsumata, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Liikme laiendamise menetlus

Börsiaktsiaselts peab otsuse eelnõu avalikustama ka oma kodulehel. Hääletusprotokolli kantakse: 1 aktsiaseltsi ärinimi ja asukoht; 2 protokollija nimi; 3 vastuvõetud otsused koos hääletustulemustega, sealhulgas otsuse poolt hääletanud aktsionärid nimeliselt; 4 otsuse suhtes eriarvamusele jäänud aktsionäri nõudel tema eriarvamuse sisu; 5 muud hääletamise suhtes olulise tähtsusega asjaolud.

Tööandja täiendavad kohustused seoses töötervishoiu ja -ohutusega

Börsiaktsiaselts peab vastuvõetud otsuse avalikustama oma kodulehel. Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse aktsionärile tema nõudmisel. Eelnimetatud aktsionäri poolt hääletusprotokollile antud allkiri peab olema notariaalselt kinnitatud.

Liikme laiendamise menetlus

Allkirja notariaalset kinnitamist asendab hääletusprotokolli digitaalallkirjastamine käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud isiku poolt. Äriseadustiku muutmise seaduse osa võõrandamine muutmine Äriseadustiku muutmise seaduse osa võõrandamine RT I, Seaduse jõustumine 1 Käesolev seadus jõustub Seaduse jõustumine Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Henn Põlluaas.

Liikme laiendamise menetlus