Liigu sisu juurde

Pea meeles, et kõik, mis peidab nägu, kubeme - põleb! Teades tema poolt tekitatavat elektrivälja, on võimalik arvutada ka võreantenni elektriväli. Soovimatute juuste eemaldamine intiimse tsoonis on naiste ja paljude meeste seas juba ammu populaarne.

Kui RF ID kaart asetada sellesse välja, indutseeritakse kaardi võnkeringis pinge ning tekib vool, millest piisab, et kontroller võiks saatja signaali dekodeerida ning sellele vastata.

Vastamiseks tüürib kontroller transistori ning kuna kaart on induktsioonitsooni kaudu kaardi lugejaga sidestatud, muutub vastavalt tüürimisele pinge ka kaardi lugejas. RF ID kaarte on võimalik Keskmise suurusega Wikipedia mitmel otstarbel kaardi kontroller võib sisaldada infot kaardi omaniku või müüdavate kaupade kohte jms.

Niisugused kaardid on praegu veel suhteliselt vähelevinud ja alles väljatöötamisjärgus, küll aga on väga laialdaselt kasutusel tavalised turvakleepsud, mis kinnitatakse poes müüdavatele kaupadele, et maksmata ei saaks kaubaga poest lahkuda.

Nendes kleepsudes on tegemist üldjuhul vaid poolist ja mahtuvusest koosneva võnkeringiga, mis mõjutab turvaväravates tekitatavat magnevälja kontroller neis kleepsudes puudub.

Pealegi väheneb E r palju kiiremini Vooluelemendi kiirgus omab ruumilist suunitlust sõltuvusena nurgast θ. Suunadiagramm on kirjeldatav seostega E E max sin θ ja H H max sin θ. Maksimaalne kiirgus on suunatud risti vooluelemendi teljele ning telje suunas kiirgus puudub vt joonis 5. Kiirgus ei sõltu nurgast φ. Joonis 5 lõpmata väikese vooluelemendi kiirguse suunadiagramm Vooluelemendi kiirguse võimsus avaldub: 5 6 9 π Il rad I R r P η, 3 λ R r on kiirgustakistus ja see avaldub π l l R r η π, 3 λ kui antenn asub vabas õhus η Poolliige Tema struktuur ja suurused.

Erinevalt ideaalsest kiirgurist ei saavutata üheski reaalses antennis voolu ühtlast jaotust kogu antennis ja nii on see ka väikese dipooli korral. Küllalt lähedase tulemuse saab, kui arvestada, et väikeses dipoolis on vool jaotunud kolmnurk-jaotuse järgi vt joonis 6.

Kas teil on vaja puberünnakut raseerida. Juuste eemaldamise eeskirjad meeste kubemesse tsoonis

Saab näidata, et väikese dipooli kiirgustakistus on neli korda väiksem kui lõpmatult väikese vooluelemendi kiirgustakistuse aktiivosa: l R r π. Lõpliku pikega dipool Lisaks väikestele dipoolidele kasutatakse väga laialt ka suuremaid dipoole, mille pik võib ulatuda paljude lainepikteni.

Just niisugusel meetodil leitakse ka paljude keerukamate antennide näiteks võreantennide poolt tekitatavad väljad. Esmalt leitakse, millise välja tekitab üks antenni element ja seejärel võetakse arvesse, kuidas need elemendid ruumiliselt paiknevad kuidas vool on neis jaotunud.

  • Geeli all naha all
  • Loomade suurus
  • Ligamendi anatoomia - Artroos
  • Suurenda valgu liige

Sellist meetodit nimetatakse suunadiagrammide korrutamiseks ning sellest tuleb edaspidi veel täiendavalt juttu. Lõpliku pikega dipooli elektrivälja komponendi avaldise saab viia järgmisele kujule: ning magnetvälja komponent avaldub kl kl jkr cos cosθ cos I e E η θ j π r sinθ Joonis 7 voolujaotus lõpliku pikega dipoolis Niisuguse dipoolantenni kiirgusomaduste väljaselgitamiseks jagatakse dipool paljudeks väikesteks lõikudeks lõpmatult väikesteks kiirgavateks vooluelementideks ning eeldatakse, et nendes on voolu jaotus enamvähem ühtlane.

Leides nüüd iga niisuguse vooluelemendi poolt tekitatava elektromagnetvälja ja summeerides need, saadakse lõpliku pikega dipooli poolt tekitatav elektromagnetväli, mille elektrovälja komponent avaldub kiirgusli kaugväljas järgmisel kujul: kl kl jkr cos cosθ cos E θ Ie H ϕ j.

Mis on meeste tava suurus

Sellest avaldisest esimene pool iseloomustab lõpmata väikese vooluelemendi kiirguse elektrivälja komponenti piksulgudes olev avaldis iseloomustab aga voolude jaotust antennis. Esimest nimetatakse kirjanduses element factor, teist space factor. Järelikult võib öelda, et summaarne väli on arvutatav järgmisel meetodil: 9 11 l λ dipooli korral on pealehe laius 47,8º. Järgmisel joonisel on kujutatud l,5λ dipooli suunadiagrammi. Graafikult on näha, et mida pikem on dipool, seda kitsam on suunadiagrammi pealeht.

Kiirgustakistus Z võrdub sisendtakistusega. Selleks, et reaktiivosa mõju vähendada, tuleb antenn sobitada või antenni pikt vähendada. Joonis,5λ pike dipooli suunadiagramm Kiirgustakistuse ja suunateguri avaldised on dipoolil üsna keerukad ja need sõltuvad dipooli pikest lainepike suhtes.

Tema kiirgustakistus on 73 oomi, mis on väga lähedane laialt levinud oomistele transmissioonikaablitele ning seetõttu on antenn kaabliga küllalt hästi sobitatav. Väljakomponendid avalduvad: kl jkr cos cosθ I e E η θ j π r sinθ kl jkr cos cosθ I e H ϕ j. Antennide võimendust tähistatakse sellisel juhul ühikuga dbd. Lõpmatult väike raamantenn Lõpmatult väike raamantenn on ideaalne kiirgur, mille moodustab väike juhtmekeerd, milles voolab vool I. Juhtmekeeru raadius a on lainepikest λ väga palju väiksem.

Lõpmatult väikese raamantenni suunaomadused kaugtsoonis on samad kui lõpmatult väikesel Koolitusprogrammid liikme suurendamiseks. Joonis lõpmatult väike raamantenn Selgub, et niisuguse raamantenni poolt tekitatud elektromagnetväli on täiesti duaalne analoogse lõpmatult väikese vooluelemendi tekitatud väljaga, mille pik on l M kπa, a on raaamantenni raadius [m] ja k on lainearv.

Vooluelemendi tekitatud elektrivälja komponendid on samasugused kui raamantenni magnetvälja komponendid ja ka vastupidi vooluelemendi poolt tekitatud magnetvälja komponendid on samasugused kui raamantenni elektrivälja komponendid. Antenni kiirguse efektiivsus Mida kõrgem on sagedus, seda vähem sügavale vool elektrijuhis tungib ning kõrgetel sagedustel liigub vool vaid elektrijuhi pinnakihis.

Seda nähtust nimetatakse skin-efektiks skin effect. R r on kiirgustakistus, R L on Poolliige Tema struktuur ja suurused takistus. Selgitame antenni efektiivsust järgmise näitega. Leida 6 cm pike dipooli ja sellele vastava raamantenni kasutegur sagedustel, ja MHz.

Dipoolile vastava raamantenni raadius on vastavalt teoreetilistele alustele lλ a, π Joonis 3 vase skin-kihi sõltuvus sagedusest, -mm diameetriga vasktraadi skin-kihi takistus Kuna vool ei saa kõgematel sagedustel liikuda enam kogu elektrijuhis, vaid ainult pinnakihis, suureneb ka voolule mõju avaldav takistus.

Skin-kihi takistus avaldub: R L σ l S [Ω], l on elektrijuhi traadi pik [m], S on skin-kihi ristlõike pindala [m ]. Skin-kihi pindala on traadi korral skin-kihi paksuse ja traadi ristlõike ümbermõõdu πb korrutis, b on ristlõike raadius [m].

Järelikult skin-kihi takistus avaldub: l l l l f μ R L. Skin-efekti tuleb arvestada ka antennide juures. Kogu antennile antavast energiast kiiratakse välja vaid üks osa. Teine osa muutub antennis põhiliselt skin-efekti tõttu soojuseks, mis on ebasoovitav. Takistuse kujunemist näitab ka järgmine joonis. Antenni kiirgustakistus Antenni kiirgustakistuse arvutamiseks on erinevaid meetodeid. Üks neist on järgmine.

Esmalt selgitatakse välja elektrivälja tugevus punktis P, mis asub antennist teatud kaugusel. Seejärel leitakse, kui suur peab olema sel juhul elektrivälja tugevus antenni pinnal ning arvutatakse antenni iga pikelemendi dz poolt indutseeritud pinge. Pingele vastava voolu abil arvutatakse igas elemendis vajalik võimsus ning integreerides saadud tulemust üle antenni pike, saadakse vajalik summaarne võimsus. Nii saadakse antenni poolt kiiratav võimsus, millest arvutatakse antenni kiirgustakistus.

Antenni kiirgustakistuse aktiivosa Järgmised Poolliige Tema struktuur ja suurused on tehtud monopooli korral. Keskelt toidetavate dipoolantennide korral tuleb takistus korrutada kahega.

Näiteks veerandlaine monopooli korral on kiirgustakistus 36,5 oomi. Poollainedipooli korral on takistus 73 oomi. Võimsusfaktor on seega: 3 3 17 Graafik monopooli kiirgustakistuse aktiivosa Antenni kiirgustakistuse reaktiivosa Antenni reaktiivtakistuse leidmine on mõnevõrra keerukam.

Reaktiivtakistuse väärtust sõltuvalt dipooli pikest ja raadiusest on kujutatud järgmistel graafikutel. Graafik - Dipooli kiirgustakistus sõltuvalt pikest L ja raadiusest a 33 34 18 Antenni kaotakistus Antenni kaotakistus on suurus, mis iseloomustab antenni soojuskadusid. Traatantennide korral on see määratud põhiliselt nn skin-kihi paksusega.

Saksa sõjaväeauto. Punaarmee Wehrmacht vastu: Eriautod Ilmselt ei olnud natsidel sügava kriisist pärit Saksamaa sõlmimiseks teatavat plaani ning seetõttu hakkasid nad tegutsema lihtsaid ja ainult neid arusaadavatel viisidel, mis olid väga tõhusad. Alustada vähemalt töötut tööd tuli anda ja lihtsad inimesed - Usk heleda tuleviku juurde. Töötab Saksamaal osutus palju: vanade ettevõtete rekonstrueerimine ja uute tööstusharude loomine, intensiivne konstruktsioon ja ambitsioonika projekti "Imperial Autoban" kehastus - Saksamaa transpordi infrastruktuur, üleriigilise betooni maanteel-Autobahni võrgustik.

Mida kõrgem on sagedus, seda vähem sügavale vool elektrijuhis tungib ning kõrgetel sagedustel liigub vool vaid elektrijuhi pinnakihis. Järgmisel graafikul on näha vasktraadi skin-kihi paksus sõltuvalt sagedusest. Joonis 4 vase skin-kihi sõltuvus sagedusest, -mm diameetriga vasktraadi skin-kihi takistus Graafik 3 Dipooli kiirgustakistus sõltuvalt pikest L ja raadiusest a Graafikutelt on näha, et reaktiivtakistus ei sõltu dipooli paksusest, kui pik on täpselt poollaine kordne kl π.

Sellisel juhul dipoolantenni reaktiivtakistus on 4,5 Ω ja seega poollainedipooli kiirgustakistus kokku on R r ,5 Ω. Samuti on näha, et kui teha antenn pisut lühem kui pool lainepikt, on võimalik reaktiivtakistus viia nulliks.

kiiresti suurendada

Mida jämedam on dipool, seda rohkem tuleks antenni vastavalt lühendada. Kuna vool ei saa kõrgematel sagedustel liikuda enam kogu elektrijuhis, vaid ainult pinnakihis, suureneb ka voolule mõju avaldav takistus.

  1. Kuidas te saate peenise ise suurendada
  2. Jrelikult liige e-jkr thistab potentsiaalide hilistumist ning kr nitab ra, millise faasiga juab vli kaugusele r vrreldes algfaasiga.

Seemnete liikuva kanalisatsiooni väljub munandist kõhuõõnde ja voolab urethra - kusiti, mis on kitsas toru, mis viib põie väljapoole ja möödudes peenise sees, teostades kopulatiivse funktsiooni. Meeste seksuaalsüsteem: 1 - seemne mull; 2 - seemnekanal; 3 - munand; 4 - muna; 5 - põie; 6 - Külvkanal; 7 - eesnäärme raud; 8 - kusiti; 9 - peenis. Naiste suguelundite süsteem: 1 - munasarja; 2 - emakas; 3 - emakakaela; 4 - tupe; 5 - Fallopian toru; 6 - põie; 7 Poolliige Tema struktuur ja suurused Ureetra.

Meeste suguelundite organid on mõeldud meeste suguelundite rakkude valmimiseks spermatozoatuues need seemnete vedeliku sperma koostisesse ja meeste suguhormoonide androgeeni moodustamisele.

Üldised elundid Mehed: 1. Outdoor peenis ja munand 2. Seemnete võitvad kanalid, 5. Eesnäärme raud, 6. Cooper näärmed Munad Semennid - munanditega seotud organid, mis asuvad munandites, kus spermatozoa ja suguhormoonid on küpsevad - androgeenid. Need on segatud sekretsiooni näärmed. See on ovaalne lamedad keha poksidest, 4 cm pikkune, 3 cm lai, 2 cm paksune, kaaluga 30 grammi. Tema lisand on muna tagumise serva kõrval. Muna väljastpoolt on kaetud valkjas tihe kiulise kestaga Tagaservas on ta paksenemise - muna mediatuur, millest vaheseinad liiguvad edasi - trabecules, eraldades muna aine viiludel - Solka on koonus, mille tipu seisab mediastiinum ja valgu kesta alus.

Vaatleme iga elementi eraldi. Liigese pind Liigespinnad on erineva kujuga - silinder, ellips, pall - ja vastavad enamikul juhtudel üksteisele.

Solka sisaldab korpuse seemetoru, cm pikkune, mis sisaldavad spermatogeenset epiteeli. Kõigi kanalite kogupikkus 1 munad - m. Tubulite täiskasvanud mehel moodustub spermatozoa. Pärast mediasikooni pärast lähevad nad otseseemnete torukestesse, mis üksteisega põimuvad, moodustades munade võrgustiku. On interstitsiaalne kangas, mis toodab androgeene - Leydega rakud asuvad süüdi mõistetud seemeturulite ja kotka vaheseinte vahel.

Munade võrgustikku algab pöörduvate torude, mis lähevad munade lisale - paak spermatosozoa, kus neid salvestatakse ja roos aktiveeritud. Muna lisandis on pea, keha ja saba. Muna lisatipea moodustub aastastele kestevast torukestest, mis moodustavad muna dudding. See on tugevalt seotud Poolliige Tema struktuur ja suurused m, moodustab keha ja saba, mis läheb külvamise kanalisse. Muna põletik - orhing; Munad - epididimiit. Seemnete võitnud kanal ductus Poolliige Tema struktuur ja suurused - paaritoru pikkusega cm.

Selle sein ei langeta kunagi ja kergesti testitakse seemneköis koostises. Söötme eemaldamiseks kasutatakse kanalit. Muna lisandi sabast pärineb seemnekülg, läbib soonekanali läbi soonekanali, laskub vaagna külgpakki põie põhja ja Peenise suurused seksis eesnäärme jaoks protokolli kõrval vastupidine pool.

Selle lõpliku osakonna põie lähedal on laiendus - ampulli, mille pikkus on cm, läbimõõduga 1 cm. See kitseneb, siseneb eesnäärme paksus ja ühendab semaalne mullikanal. Leva-tor anfkoosneb kolmest osast - häbememokk-šikk t. Pubococcygeusniude-kortsüügel t. Iliococcygeus ja häbeme-pärasoole t. Puborectalis lihased. Selle lihase kiud, koondudes, suunatakse allapoole ja taha, põimituna päraku välise sulgurlihase kiududega st sphincter ani externuskinnitatakse päraku-kokotsütaalse sideme lig.

Selle lihase kokkutõmbumine suurendab pärasoole interstitsiaalset paindumist flexura. Kutsügeaalne lihas s. Selle ees külgneb päraku tõstva lihase tagumine serv; koos moodustavad need vaagna diafragma diafragma vaagna lihaselise aluse. Vaagna diagonaalne ragma katab vaagna alumise ava, välja arvatud väike kolmnurkne- Joon. Lihased, mis katavad vaagna alumise ava: 1 - kõhukelme sügav põikilihas, 2 - häbeme-pärasoole lihas, 3 - häbeme-kortsüüli lihas, 4 - sisemine obstruktiivne lihas, 5 - vaagna fastsi kõõluse kaar, 6 - niude-kokotsügeaalne lihas; kahjustuse lihas, 8 - suured istmikunärvid, 9 - sacroiliac ühine, 10 - piriformis, 11 - pärasool, 12 - obstruktiivne kanal, 13 - kusiti, 14 - kusiti sulgurlihas, 15 - häbemeluu sümfüüs.

Peenise suurused ja pallid nendes

Pärit: Sinelnikov R. Mehe a ja naise b vaagna- ja urogenitaaldiafragma. Urogenitaalsed diafragma lihased Urogenitaalne diafragma diaphragma igogenitalis moodustub perineumi s. Perineumi sügava ristisuunalise lihase ja hävimisnurga kaare vahel sulandub urogenitaalse diafragma ülemine ja alumine fastsia, moodustades perineumi põikisuunalise sideme lig.

Transversum perinei. Vaagnalaevad Vaagna seinad ja elundid varustatakse verega sisemise niudearteri a. Iliasa interna harudega joon. Sakroiliac liigese tasandil asuv sisemine rinnanäärmearter väljub ühisest rinnanäärmearterist a. Iliaca communis ja, painutades üle piirjoone, siseneb vaagna külgmise raku ruumi, kus see jaguneb eesmisteks ja tagumisteks harudeks.

Vaagna seinu varustavad harud ulatuvad sisemise niudearteri tagumisest harust.

Kuidas ma saan suurendada liikmete munandeid

Iliolum- pallid verevarustus vaagna pehmetesse kudedesse. Sacrales laterales annavad vaagna sakraalavasid forr. Obturatorla väljub obturaatori kanali kaudu reiega, et sama nimega lihastele verd anda. Glutea superior läheb tuhara kaudu tuhara piirkonda - hiire ava ja verevarustus- tuhara piirkond.

Alates sisemise niudearteri eesmisest harust ulatuvad arterioksad, varustades peamiselt vaagnaelundeid. Umbllcalls annab kusepõie ülaarterid aa.

Vesicales, superlorisosaledes kusepõie verevarustuses.

Saksa sõjaväeauto. Punaarmee Wehrmacht vastu: Eriautod

Täiskasvanute distaalne nabaarter hävib, moodustades mediaalse nabanööri tig. Sarnane ujuv auto Saksamaal testiti ka nime all Trippel SG6. Ettevõte, mis teda loonud, tegelesid kahepaiksete keskpaigast alates Rohkem kui 14 autot, enamik läks SS vägedele Trippel kahepaiksed SG-seeria tulid peamiselt piirivalvuritele. Enamik tugeva mootoriga autosid sisenesid punase armee Teenindusteenus Raskete kaubaveokite suuremate patriootliku sõja ajal oli suhteliselt vähe.

Liikme suuruse lahknevus

Vajadus nende sõjaväe järele, muidugi oli, kuid mitte kõik taimed ei saa kanda hiiglaste vabastamist. Oletame, et NSVLis sõja ees oli ainult viis-touch yag Jah, ja see on võimatu arvutada selle auto rattavamuga 4 × 2, kuigi enamik lihtsust rohkem kui YAG-6 välja punase armee. Inimväärsete teede jaoks oli kõik rattavedu Mercedes-Benz LA suutma kanda kuni 10 kg lasti. Autos seisis tugeva mootori mahuga 7,2 liitrit Saksamaal on kogu Veoautode perekond tonni ülekandevõimega, sealhulgas Poolliige Tema struktuur ja suurused diiselmootoritega, mis on võimsa diiselmootoriga, on Daimler-Benz valmistanud kuni Muide, Saksa ettevõtted tegid veoautod raskete kütusemootoritega, kuid selline mootor ei saanud ühte Saksa tanki.

Punaarmee ajal oli kõik autod sh liitlaste kaasatud bensiini mootorid. Kuid Nõukogude tankid ja isekonteinerid said väga eduka diislikütuse B2, mille võimsus on hj. Sõjaaja üks võimsamaid ja tugevamaid veokite tarnitud Wehrmacht Tšehhi Plant Tatra. Mudelil oli taimede ja õhujahutusmootori traditsiooniline raam, mis on 24,8 liitri mahus välja töötatud hj. Muide, see edukas auto, mille tootmine algas Tšehhi Tatra 6 × 6 ratastega valemiga - üks võimsamaid veoautosid.

Suur pool-barrel traktor oli võimeline haagiste pukseerimiseks täismass kuni 18 tonni. Põhiversioon arvutati raskete relvade ja arvutamise pukseerimisel.

Traktor tugeva Maybachi mootoriga, mida kasutatakse ka kahjustatud paakide evakueerimiseks inseneriosades. Sellised masinad V12 Maybach Motors 10,8 l, hj on umbes Analoogid raskete Vermochet Punaarmee tarnitud ameeriklasi. Traktorid kandsid templite reo, teemant ja mack.

Viimasel oli kandevõime kuni 10 tonni. Reo 28 SX pukseeritakse poolhaagised koos täieliku massiga kuni 20 tonni. Aga see oli pärast võidu American Diamond T oli 6-silindri liitrine mootor, arendades hj Sõja lõpuks oli Punaarmee laevastiku palju tõhusam kui saksa keel.

Paljud taimed kolmanda reichi vähendas tohutu mudel rida Ja hiljem peatus tootmine üldse. Punaarmee omas endiselt mitte nii mitmekesist parki. Aga ameerika autod Mass meie vägede olid palju täiuslikum, usaldusväärne ja paremini kohandatud kohutav sõda. Arusaadavate põhjuste tõttu on natside Saksamaa tööstuse seotud eranditult sõjavarustusega.

Kuid tegelikult toodeti kolmandas reichis üsna huvitavaid Luhiajaline suurenemine. Kahekümnenda sajandi kolmekümnendad ei ole Saksamaa ajaloo kõige lihtsam periood. Riik just hakkas tulnud ennast suurest depressioonist, mis mõjutas otseselt kodanike elu. See ei ole üllatav, et natsis, kes püütud riigis osalenud riigis aktiivselt nende tundeid.

Autotööstus ei ole erand. See on üks nendest valdkondadest, kus kolmanda Reichi valitsejad püüdsid näidata nende ideoloogia paremust teistele ja näidata selgelt, kuidas uus võim saab autode abiga paremini teha inimeste elu. Täna räägime sellest, millised autod olid selle perioodi Saksamaal populaarsed ja sa ikka õppida, mida auto kaubeldakse väljamõeldud Nõukogude luuretaja Otto von Stoiritz.

Igaks juhuks, me mainida: me igal viisil hukka natside ideoloogia hukka ja mingil juhul ei ole mingil juhul proovida seda avaldamist kaitsta tegevust kolmanda Reichi. Teise maailmasõja tulemused ja Nürnbergi protsessi tulemused ei kuulu läbivaatamise alla! Anname ainult uudishimulikke näiteid perioodi tehnikast ja me kaalume neid autosid ainult ajaloolisest seisukohast.

Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mis fraas "kolmas reichi autod" peaga, tekivad paljud kohe üsna stabiilse pildi - Adolf Hitler sõidab autos.

Me peame tunnistama, et sellistes ühendustes ei ole midagi üllatavat üllatavat üllatavat üllatust - natsi propaganda aktiivselt näitas Fuhrera tema filmide ja televisiooni ajakirjades. Selle auto kapuuts asus 7,6-liitrise mootoriga, mis töötas välja hj Tavalise versiooni ja hj - Versioonis järelevalvega.

Käigukast - 4-käigulise mehaanika. Loomulikult kasutati "suurte Poolliige Tema struktuur ja suurused salongi kaunistamisel ainult parimaid materjale, sealhulgas nahast ja puidust.

Sulev Reisberg ja prof. Andres Taklaja Sisukord. Antennide tüübid Antennide parameetrid

Ja teisel oli konverteeritav versioon. Üldiselt Mercedes-Benz Typ oli raske auto ja arvestades esialgse hinnaga reichsmarock, ei saanud teda lubada. Aga auto armastas eliiti väga ja mitte ainult natsi. Noh, Veelgi enam, Führer eelistas täpselt auto avatud versiooni. Maybach SW Samamoodi nagu täna, Maybach autod hõivanud silmapaistev positsiooni natside Saksamaal ja olid seas kõige prestiižsemad.

Tõsi, siis Maybach ei olnud Mercedes-Benzi jagamine, vaid eraldi ettevõte - Maybach-Motonebau see on Poolliige Tema struktuur ja suurused, mida kaks tähte "M" brändi embleemil on selgitatud. Aga ndate aastate jooksul oli Maybachil juba õlgade üle tõeline ajalugu ja hiilgus üle õlgade üle, sest see oli Wilhelm Maibach kord aitas Gottlibu daimler esimesel autol maailmas. Üldiselt pole midagi üllatav asjaolu, et SW-auto, kes sai hüüdnimi Poolliige Tema struktuur ja suurused Maybach" osutus kõige massiivsemaks sõjaeelne auto kaubamärgid.

Esimene versioon - Maybach SW35 - mis ilmus Palju rohkem tähelepanu pöörab Maybachi SW38, mis on varustatud 3,8-liitrise mootoriga ja 4-kiirusega ülekandega, mis toodeti Selle auto keha loodi Hermanni spooni stuudios. Veelgi enam, erinevatel aastatel vabastati mitmed versioonid: neljaukseline konverteeritav ja kahekordse autoga auto avatud top ja spetsiaalne roadster. See ei ole üllatav, et Muide, See oli juba sedaan, millel on fundamentaalselt erinev keha ja 4,2-liitrine mootor, mille võimsus on selle tulemuse tõttu Tehniline väljalaskeava jäi samaks - hj.

Tõsi, et saada massiline jaotus ja selle mudeli populaarsus takistas sama ilmset põhjust - sõda. Volkswagen Käfer. Kui kolmanda reichi partei bonsiid läksid "Mercedes" ja "Maybahha", pidid lihtsustatud lihtsustamise lihtsustatud. Need natsid tahtsid tõestada kodanike heaolu kasvu. Seetõttu Ferdinand Porsche on Hitleri järjekorras tegelenud tõeliselt "folk auto" arendamisega. Tegelikult on Volkswagen brändi nimi täpselt tõlgitud.

Tööde tulemus sai Käferi või tõlkes - "Beetle". Esimest Kuidas suurendada liiget 5 cm kodus näidati uue mudeli Sealoomilise konstruktsiooni auto oli varustatud tugeva mootoriga Õhk jahutatud Ja see oli äärmiselt lihtne säilitada ja tootmise. Muidugi oli publik sellisele autole väga palju ja väga soodne.

Tõsi, huvitav nüanss oli seotud Volkswagen Käeri ostmisega. Kuigi auto nominaalhind oli reichsmarocks, oli võimatu auto osta sularahas.

Selle asemel oli vaja omandada spetsiaalne "kumulatiivne raamat" ja erimärgid, mis sisaldavad iga nädal. Mis tahes vastamata makse tähendas kõigi investeeritud vahendite kadumist. Sellegipoolest venitasid sakslased veel "rahvauto" jaoks, Tõsi, Põhjuseks on tehas, kus Käfer toodeti, tõlkiti juba sõjaliseks rööbasteks.

Ainult 60ndatel, juhtkond Volkswagen läks kohtuma petetud hoiustajatega ja pakkus neile uute autode allahindlust. Noh, ja "Beetle" iseefektiivselt säilinud sel perioodil ja erinevate muutustega, see toodeti nii palju kui Tõsi, selle mudeli viimast koopiat ei tehtud Native Saksamaal, vaid Mehhikos. Opel Kadett. Teine "folk auto", mis ilmus kolmandas reich oli Opel Kadett.

Ligamendi anatoomia

Pean ütlema, et Opel Kadett osutus oma ajaks väga progressiivseks autoks. Esiteks päritud mudel "Olympia" disain koos metalli laager keha.

Teiseks, auto eristati väga arenenud disain. Millised on esilaternad integreeritud tiibadesse üksi!

Sex funktsioon. Struktuur suguelundite süsteemi: anatoomia, füsioloogia

Lõpuks, kolmandaks ja Opel Kadett seadmel andis paljudele konkurentidele koefitsientidele. Näiteks olid siin kõigi nelja ratta jaoks paigaldatud hüdraulilised pidurid ja kabiinis, näiteks kütusejääkide anduri ja õli rõhu andur.

Opel Kadettliikumist ajendas 1,1-liitrise nelja silindri mootori mahutavus 23 hj.

Ja ka Opel Kadett maksab Reichsmarocks - lase "Beetlele" kallim, kuid auto võib kohe osta. Kuid meie Opel Kadett lugejad on huvitav teisel põhjusel. Fakt on see, et see mudel on muutunud tuleviku aluseks nõukogude auto "Moskvich". Ja selles ei ole saladust. Fakt on see, et tagasiparanduste kohta Nõukogude pool sai Brandenburgi Openburgi tehnilist dokumentatsiooni ja seadmeid.

Ja kuigi originaal Opel Kadett toodeti mujal - taim Rüsselshamis, Nõukogude tehase väikeste autode tõttu abi Saksa disainerid tegelikult taastada mudel ja andis talle nimi "Moskvich". Muide, nad ütlevad, et Opeli Kadetti kasuks ei olnud juhuslik valik - väidetavalt see mudel meeldis Joseph Stalinile. See auto loodi algselt kolmandas reichis sõjaväe vajadustele.

Auto algselt toodi viie liitri kaheksa silindri mootori mahuga hj.