Liigu sisu juurde

Sihtasutus kohustub esitama nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates Rahandusministeeriumile, Riigikontrollile ning asutajaõiguste teostajale auditeeritud ja kinnitatud majandusaasta aruande koopia. Audiitor Nõukogu võib teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult üle poole nõukogu liikmetest. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku audiitori, nõukogu liikme või juhatuse kirjalikul nõudel. Kutses peab olema märgitud koosoleku toimumise aeg, koht ja koosoleku päevakord. Sihtasutus ei või anda laenu, tagada kolmandate isikute kohustusi, sõlmida krediidi- või finantseerimisasutustega hoiulepinguid ega paigutada oma rahalisi vahendeid finantsvarasse, sealhulgas väärtpaberitesse.

Liidu õigused Liidul on õigus: 1 esindada maakonda, oma liikmeid ja maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühishuve suhetes riigiorganite, teiste isikute ning rahvusvaheliste organisatsioonidega; 2 asutada oma põhitegevuse tagamiseks juriidilisi isikuid, osaleda juriidilistes isikutes, moodustada sihtkapitale Liikme suurus 10 muid oma tegevuseks vajalikke institutsioone ning osaleda teiste ühingute ja Liikme suurus 10 tegevuses nii kodu- kui välismaal; 3 korraldada majandustegevust liidu ülesannete täitmiseks täiendavate vahendite kaasamiseks; 4 sõlmida lepinguid Liikme suurus 10 füüsiliste kui juriidiliste isikutega, osaleda liidu eesmärkide saavutamiseks vajalikes ühendustes, organisatsioonides, projektides ja programmides; 5 omandada, kasutada Liikme suurus 10 käsutada talle kuuluvat kinnis- ja vallasvara; 6 vallata, kasutada ja käsutada liidu omandis olevat vara, samuti osutada teenuseid, s.

Kuidas suurendada meeste liikmeid

Liidu liikmed 1 Liidu liikmeteks võivad olla vallad ja linnad, kes tegutsevad liidu põhikirjaliste eesmärkide nimel. Üldkogu ei või keelduda liidu liikmele esitatavatele nõuetele vastava kohaliku omavalitsuse üksuse vastuvõtmisest liidu liikmeks.

Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab põhikirjaga ettenähtud Liige paksus ja pikkus tasuma kogu majandusaasta eest.

Liidu õigused Liidul on õigus: 1 esindada maakonda, oma liikmeid ja maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühishuve suhetes riigiorganite, teiste isikute ning rahvusvaheliste organisatsioonidega; 2 asutada oma põhitegevuse tagamiseks juriidilisi isikuid, osaleda juriidilistes isikutes, moodustada sihtkapitale ja muid oma tegevuseks vajalikke institutsioone ning osaleda teiste ühingute ja liitude tegevuses nii kodu- kui välismaal; 3 korraldada majandustegevust liidu ülesannete täitmiseks täiendavate vahendite kaasamiseks; 4 sõlmida lepinguid nii füüsiliste kui juriidiliste isikutega, osaleda liidu eesmärkide saavutamiseks vajalikes ühendustes, organisatsioonides, projektides ja programmides; 5 omandada, kasutada ning käsutada talle kuuluvat kinnis- ja vallasvara; 6 vallata, kasutada ja käsutada liidu omandis olevat vara, samuti osutada teenuseid, s. Liidu liikmed 1 Liikme suurus 10 liikmeteks võivad olla vallad ja linnad, kes tegutsevad liidu põhikirjaliste eesmärkide nimel. Üldkogu ei või keelduda liidu liikmele esitatavatele nõuetele vastava kohaliku omavalitsuse üksuse vastuvõtmisest liidu liikmeks.

Liidu liikme õigused ja kohustused 1 Liidu liikmel on õigus: 1 võtta osa liidu tegevusest vastavalt käesolevas põhikirjas nimetatud eesmärkidele ja ülesannetele; 2 võtta osa liidu poolt korraldatavatest üritustest; 3 olla oma esindajate kaudu esindatud liidu organites vastavalt käesolevale põhikirjale; 4 pöörduda teabe, nõuande ja abi saamiseks liidu üldkogu, juhatuse ja büroo poole; 5 pöörduda arupärimisega üldkogu ja juhatuse poole; 6 pöörduda üldkogu poole liikmemaksu määra muutmiseks või tasumise ajatamiseks; 7 saada tasuta ja tasulisi teenuseid; 8 panna oma ülesandeid liidule ühiseks täitmiseks seaduses sätestatud volitusnormi kohaselt; 9 teha liidu organitele ettepanekuid; 10 tutvuda oma esindajate kaudu liidu büroos, üldkogu koosoleku, juhatuse ning komisjonide koosolekute protokollide ja muude dokumentidega; 11 liidust välja astuda.

Liidu organid 1 liidu kõrgeim juhtorgan Liikme suurus 10 liikmete esindajate üldkogu; 2 liidu juhatus. Üldkogu kutsub kokku liidu juhatus vähemalt 2 korda aastas.

Nimi soltub liikme suurusest

Täiendavalt kutsutakse üldkogu kokku juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1 liidu liikmetest. Üldkogu kutsutakse kokku hiljemalt 6 kuud peale kohaliku omavalitsuse volikogu korralisi valimisi.

Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

Kuidas suurendada Sex Dick foto

Juhatuse liikme määramiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek. Juhatuse koosoleku kutsub kokku liidu juhatuse esimees vähemalt kord kuus. Täiendavalt kutsutakse liidu juhatuse koosolek kokku juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1 juhatuse liige.

Kuidas suurendada peenise traditsioonilises meditsiinis

Liidu juhatuse esimees 1 Korraldab juhatuse tööd ja esindab liitu oma pädevuse piires suhetes teiste asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega; 2 Juhatab juhatuse istungeid ja üldkogu koosolekuid. Liidu juhatuse esimehe äraolekul Liikme suurus 10 teda juhatuse aseesimees, mõlema äraolekul juhatuse poolt volitatud isik; 3 Kirjutab alla juhatuse koosolekute protokollidele ja otsustele; 4 Annab oma pädevuse piires välja käskkirju; 5 Omab õigust delegeerida juhatuse liikmeid enda asemel esindama liitu; 6 Sõlmib tööõiguslikke ja majanduslepinguid ning kirjutab alla rahalistele dokumentidele liidu kinnitatud eelarve piires; 7 Korraldab liidu raamatupidamist üldkogu kehtestatud korras; 8 Sõlmib, muudab ja lõpetab lepingu tegevjuhiga; 9 Annab ülesandeid tegevjuhile ja kontrollib liidu büroo tegevust; 10 On aruandekohustuslik üldkogu ees; 11 Esindab liitu üksinda, ülejäänud juhatuse liikmed esindavad liitu ühiselt.

EXAMEN

Liidu büroo 1 Büroo ülesanne on liidu juhtorganite, liidu juhatuse, komisjonide, töö tehniline tagamine, asjaajamise korraldamine ning liidu töö tehniline tagamine; 2 Büroo juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, liidu põhikirjast ning üldkogu ja juhatuse otsustest; 3 Büroo tööd juhib tegevjuht.