Liigu sisu juurde

Parlamendiliikmed soovivad samuti, et: otsetoetuseid rahastataks täielikult ELi eelarvest; otsetoetuste arvutamise süsteem muudetaks tänapäevasemaks, luues kogu ELi hõlmav ühtne toetuste arvutamise meetod; tagataks, et toetus on suunatud tegelikele põllumajandustootjatele, keskendudes sellistele tootjatele, kes tegelevad elatise teenimiseks aktiivselt põllumajandusega; otsetoetuste puhul tagataks, et need jaotuvad liikmesriikide vahel õiglaselt, võttes arvesse summasid, mida liikmesriik on saanud ja ka tootmiskulude ja ostujõu erinevusi; suurtele põllumajandusettevõtetele antavale toetusele peaks olema seatud ELi tasandil otsustatav piirmäär; rohkem vahendeid suunataks maaelu arengu toetamiseks, rohkem toetataks noori põllumajandustootjaid ja põllumajanduspoliitika toetaks tõhusamalt, õiglasemalt ja kiiremini tootjaid, et toime tulla hinnavolatiilsuse ja sissetulekute kõikumisega. Põhjuseks tuuakse vastutuse ülekandumist — kui karistused ja kontroll on karmid, siis reeglitele allutatud kodanik tunneb, et tema tegusid suunab riik ja vastutuse nende eest saab samuti üle kanda. Allikas: PM Online. Peamisteks murekohtadeks Ungaris on määramatuks ajaks kehtestatud eriolukord ning Ungari valitsuse juhtimine läbi seadluste. Seetõttu välistab põhiseadus karmid karistused, nagu näiteks hääleõiguse äravõtmine, mis mõnes riigis on lubatud. Samuti peaks ÜPP edendama uuendustegevust, teadusuuringuid ja moderniseerimist põllumajandussektoris.

Suurenda parlamendiliikme

Kriisiolukorrad vajavad vastavaid meetmeid ning liikmesriigid on need kasutusele võtnud, et piirata Covid pandeemiat. See on tihti toonud kaasa piiranguid inimeste õigustele, nagu näiteks kogunemis- ja ühinemisvabadusele, vaba liikumise õigusele, ning suurendanud täidesaatva võimu volitusi. Kuigi Parlament mõistab vajadust erimeetmete jaoks, siis Nad lisasid, et meetmed peavad olema ajutised ning nende jätkuvat vajadust peaks regulaarselt hindama.

Suurenda parlamendiliikme

Parlamendiliikmed nõuavad selgeid tegusid, et säilitada õigusriigi põhimõtteid Peamisteks murekohtadeks Ungaris on määramatuks ajaks kehtestatud eriolukord ning Ungari valitsuse juhtimine läbi seadluste. Poola puhul tekitab muret otsus korraldada presidendivalimised pandeemia ajal, mis tekitab kahtlusi valimiste aususe osas, arvestades uusi osalemismehhanisme ja probleeme valimiskampaaniate korraldamisega.

Parlamendiliikmed kutsusid üles ka Euroopa Komisjoni ja ELi Nõukogu veenduma, et kõik liikmesriikide tehtud otsused oleksid kooskõlas ELi väärtuste ja lepetega.

Tuuliku tipus, 15 06 2012

Õigusvolinik Didier Reynders lubas, et ka Euroopa Komisjon jätkab olukorra jälgimist, mis puudutab õigusriigi põhimõtete austamist liikmesriikides. Parlamendiliikmed nõudsid ELi Nõukogult ja Euroopa Komisjonilt otsustavat tegutsemist, Suurenda parlamendiliikme tegeleda kõige tõsisemate rikkumistega Poolas ja Ungaris. Samuti kritiseerisid nad edusammude puudumist käimasoleva artikkel 7 1 menetluse osas, Suurenda parlamendiliikme võib kaasa tuua sanktsioonid, nagu näiteks hääleõiguse hupnoos liikme suurendamiseks ELi Nõukogus, kui on tuvastatud selge ELi väärtuste rikkumine.

Järgmised sammud Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon koostab juuli keskpaigaks vahearuande, milles hinnatakse ilmset ohtu, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet.

Suurenda parlamendiliikme

ELi Nõukogult oodatakse, et käimasoleva artikkel 7 menetluse Poola ja Ungari vastu arutlused pannakse tagasi päevakorda. Taust Jaanuaris tehtud resolutsioonis ütles Parlament, et õigusriigi põhimõtete olukord on Poolas ja Ungaris halvenenud pärast artikkel 7 1 paralleelmenetluste alustamist Koroonaviiruse kriisist alates on olukord Suurenda parlamendiliikme.

Suurenda parlamendiliikme