Liigu sisu juurde

Sinu kogemuse parandamiseks kasutame oma lehel küpsiseid. Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, korraldatakse uus hääletusvoor kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel. Liikme õigused ja kohustused osaleda erakonna töös ja võtta osa üritustest; saada informatsiooni erakonna tegevuse kohta; esitada arvamusi eelnõude ja poliitikate kohta; teha ettepanekuid poliitilise seisukoha kujundamiseks; osaleda ja olla valitud erakonna organite liikmeks; hääletada erakonna organite liikmete valimisel; algatada ühendusi, töörühmasid ning osakondi. Liidu liikme võib Juhatuse otsusega jätta ilma Liidu liikme õigustest, tema liikmelisus ajutiselt peatada või Liidust välja arvata, kui ta ei täida Liidu põhikirja või IAAFi eeskirju, on oluliselt kahjustanud Liitu moraalselt või materiaalselt või on jätnud tasumata Liidu liikmemaksu või jätab süstemaatiliselt täitmata Liidu valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piirides kehtestatud akte.

Mittetulundusühingu Eesti Ökokogukondade Ühendus põhikiri on kinnitatud Ühingu Kuidas suurendada kasvas liikme on Eesti Vabariik.

OiRA kogukond

Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ning oma juhtorganite otsustustest. Ühingu majandusaasta kestab 12 kuud ning algab 1.

Kuidas suurendada peenise rahvameditsiini

Ühing on asutatud tähtajatult. Konkreetsemaks eesmärgiks on edendada ökokogukondade teket ja arengut Eestis.

Mittetulundusühingu Eesti Ökokogukondade Ühendus põhikiri on kinnitatud Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ning oma juhtorganite otsustustest. Ühingu majandusaasta kestab 12 kuud ning algab 1. Ühing on asutatud tähtajatult.

Ökokogukonna all mõistame kogukondi, mis liiguvad suurema säästlikkuse poole läbi tervikliku ja süsteemse maailmakäsitluse, mis integreerib ökoloogia, hariduse, osaleva otsustusmehhanismi, säästvad tehnoloogiad ja majandustegevuse.

Soovija esitab selleks ühingu juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kinnitab, et kohustub täitma ühingu põhikirja ja tasub ühingu üldkogu poolt kinnitatud sisseastumismaksu.

Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist.

Navigeerimismenüü

Liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkogu, mis koosneb kõikidest ühingu liikmetest. Üldkogu koosolekul on igal ühingu liikmel üks hääl. Ühingu üldkogu pädevusse kuulub: a põhikirja muutmine c juhatuse ja revidendi valimine ning nende tagasikutsumine; d juhatuse liikmete arvu määramine; e liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja määramine; f ühingu tegevuse aastakava ja eelarve kinnitamine; g juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete kinnitamine; h juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine; i ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise Mis edendab liiget ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks; j muude küsimuste otsustamine, Mis edendab liiget ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

Üldkogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt 2 korda aastas. Üldkogu kokku kutsumisest teavitab ühingu juhatus ühingu liikmeid vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, andes teada üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra.

Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest. Esindada saab kirjaliku volituse alusel ainult teine ühingu liige.

Juhul, kui üldkogu ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkogu sama päevakorraga.

Uus üldkogu on pädev otsuseid vastu võtma, kui sellel osaleb vähemalt 2 liiget. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

Eesti Ringhäälingute Liit

Häälte jagunemisel võrdselt võetakse vastu otsus, mille poolt on ühingu juhatuse esimees. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.

Sotsiaalne Poll Pro suuruse liige

Ühingu igapäevast tegevust juhib ja seda esindab kõigis õigustoimingutes juhatus, millel võib olla üks kuni kuus liiget. Juhatuse liikme d määrab ametisse üldkogu.

I ÜLDSÄTTED

Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkogult. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete häälteenamus.

Kes on OiRA kogukonna liikmed? ELi või riikliku tasandi valdkondlikud sotsiaalpartnerid tööandjate ja töötajate organisatsioonid ; ELi ja riigiasutused ministeeriumid, tööinspektsioonid, tööohutuse ja töötervishoiu instituudid jne.

Häälte võrdsel jagunemisel võetakse vastu otsus, mille poolt on ühingu juhatuse esimees. Ühingu juhatus muuhulgas: a võtab vastu uusi liikmeid, peab nende üle arvestust ning kogub sisseastumis- ja liikmemakse; b organiseerib raha laekumist ning selle kasutamist; kasutab, käsutab ja valdab vastavalt seadusele, põhikirjale ja üldkogu poolt kehtestatud korrale ühingu vara; Mis edendab liiget korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele; d koostab ühingu tegevuse aastakava ja eelarve ning esitab need kinnitamiseks üldkogule; e valmistab ette üldkogu koosoleku ja arutamisele tulevad Mis edendab liiget f pärast majandusaasta lõppu koostab ja esitab 4 kuu jooksul raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande üldkogule; g ühingut esindab ametlikult ühingu juhataja.

Kui juhatusse valitakse 2 või enam liiget, siis juhatuse esimees, tema äraolekul aseesimees või teised selleks volitatud juhatuse liikmed.

Opetajate liikme suurendamiseks

Juhatuse esimees: b valmistab ette ja kutsub kokku juhatuse koosoleku; c kindlustab ühingu otsuste ja aruandluse säilitamise; d kirjutab alla ühingu poolt sõlmitavatele lepingutele ja finantsdokumentidele; e esindab ühingut, tema äraolekul teeb seda aseesimees või teine määratud juhatuse liige; f sõlmib, muudab ja lõpetab lepingud ühingu palgaliste töötajatega või töövõtjatega või teiste isikutega; g täidab muid üldkogu või juhatuse poolt talle pandud ülesandeid.

Ühingu ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimuvad seaduses sätestatud korras ning otsustatakse üldkogu poolt.

Kiire viis peenise suurendamiseks

Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkogu poolt määratud isikud. Ühingu Mis edendab liiget antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule ühegi erandita vastavalt tulumaksuseaduse § Ühingu põhikiri on kinnitatud

Liit tegutseb avalikes huvides ja ühendab kergejõustiku alal tegutsevaid spordiklubisid spordiseaduse § 4 p 1 tähenduses. Liidu tegevus rajaneb liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel, juhtorganite valitavusel ja aruandlusel Liidu liikmete ees.