Liigu sisu juurde

Tiina Lokk-Tramberg Reformierakonna fraktsioon Ma tõesti ei taha olla ega ka ole kummitempel sest kui ma poleks sama meelt, ma lihtsalt ei reageeriks aga Õnne Pillaku vastused nendele küsimustele on sedavõrd ammendavad, et minu ei ole neile mitte midagi olulist lisada, sest esimesed 2 küsimust on elementaarselt lihtsad ja ühesed vastused. Sõltumatus 7. Kuidas te täiustaksite kontrollikoja ja parlamendi eelkõige selle eelarvekontrollikomisjoni koostööd, et suurendada nii üldkulude avalikku järelevalvet kui ka kulutõhusust?

Palun loetlege oma töökogemused riigi rahanduse valdkonnas eelarve planeerimise, eelarve täitmise või haldamise, eelarve kontrolli või auditeerimise alal. Elulookirjelduses on esitatud kogu mu ametialane taust, kuid täpsustan siinkohal, et esimest korda puutusin nende valdkondadega kokku majandusõpingute ajal. Eelkõige riigi rahanduse kursuste käigus sain põhjaliku ülevaate riigi rahanduse planeerimise, juhtimise ja kontrolli aluspõhimõtetest.

Neile teadmistele tuginesin hiljem oma karjääri käigus, raamatupidamise ja Ma toetan liikme suurendamist programmi tudengeid õpetades. Flandria valitsuse peaministri asetäitjana ning eelarve- rahandus- ja energeetikaministrina kuulus riigi rahanduse juhtimine ning vastutus avaliku sektori vahendite kasutamise aruandluse ja auditeerimise eest minu peamiste kohustuste hulka.

Vastutasin Sel ajajärgul tegin tihedat koostööd Belgia kontrollikojaga ning tellisin nii aastaaruandeid Flandria eelarve kohta kui ka eriaruandeid muu hulgas Flandria maksuameti infoturbe kohta ja Euroopa arvepidamise süsteemi ESA rakendamise kohta Flandria valitsuse poolt. Lisaks osalesin Belgia kuuenda riikliku reformi finants- ja eelarvemõju hindamisel.

Kogu minu poliitilise karjääri jooksul on riigi rahandus olnud mu töös tähtsal kohal.

Ma toetan liikme suurendamist

Kuna olen olnud mitu ametiaega Belgia föderaalse Esindajatekoja liige ja töötanud kaheksa aastat föderaalvalitsuses ning Flandria valitsuses, olen riigi rahanduse juhtimise ja kontrolliga seotud peamiste kohustustega hästi kursis. Belgia valitsuse ministrina töötatud aastatel olen järgemööda vastutanud julgeoleku- varjupaiga- ja rände- sise- ja justiitsministeeriumi eest, koostanud iga ministeeriumi jaoks eelarvekavasid ja kooskõlastanud ka nende kontrollimist.

Olen pidevalt püüelnud optimaalse tõhususe ja tulemuslikkuse poole ning tellisin selleks Belgia kontrollikojalt mitmeid auditeid. Sisejulgeoleku eest vastutava ministrina tegin tihedat koostööd alalise politsei järelevalvekomiteega ning Belgia alalise luureagentuuride järelevalvekomiteega.

Mõlemad asutused korraldavad Belgia julgeoleku- ja luurestruktuuri raames tulemusauditeid ning mõlemal oli vastavate julgeolekuvaldkondade tõhusal juhtimisel ja reformimisel tähtis roll.

Ma toetan liikme suurendamist

Samuti tegin koostööd kõrgema kohtunõukoguga, mis muu hulgas aitab Belgia kohtusüsteemil auditite kaudu toimuva väliskontrolli abil paremini toimida. Ma toetan liikme suurendamist on Teie ametialase karjääri tähtsaimad saavutused? Minu peamine ülesanne Belgia justiitsministrina oli esimene põhjalik Belgia kohtustruktuuri reform pärast Napoleoni aega.

Reform hõlmas muu hulgas kohturingkondade arvu vähendamist lt le, kolmanda võimuharu üldist tugevdamist, andes kohtunikele suurema autonoomia, ja liikumist tulemustele orienteeritud kultuuri suunas, kus Belgia kõrgeim kontrolliasutus kasutab ja auditeerib halduslepinguid, et tõhusust suurendada ja tulemusi hinnata.

Ma toetan liikme suurendamist

Sellel ajajärgul oli kõigi minu reformide eesmärk tõhususe suurendamine. Lisaks jälgisin sel ajal Belgia vahekohtukoodeksi väljatöötamist, mis võimaldab äriühingutel lahendada oma vaidlused vahekohtus ja vahenduse abil, selle asemel et kohtulahinguid lüüa.

Loe, mida arvavad Tallinna volikogu liikmed lasteaedade rahastamisest

Ka siseministrina teostatud reformide käigus juhindusin tõhususe ja läbipaistvuse põhimõtetest. Minu järelevalve all viidi läbi tuletõrjereform ja vähendati politseiringkondade arvu. Need reformid langesid kokku rahutute aastatega siseministeeriumis, kus tuli toime tulla arvukate õnnetustega, nende seas suur gaasiplahvatus, rongikokkupõrge ja üleujutused.

Juhtisin ka valimiste korraldamist, milleks ootamatult vajadus tekkis, ja Belgia Euroopa Liidu Nõukogu eesistumist. Flandria valitsuse liikmena tegelesin peamiselt maksureformiga. Juhtisin abielulahutajate maksude vähendamist eluaseme jagamisel.

Ma toetan liikme suurendamist

Suunasin ka individuaaltranspordi maksude keskkonnasõbralikumat korraldamist maksusoodustustega vähese või nullheitega autode kasutamisel. Viimaks valmistasin ette põhjaliku pärimisõiguse ja -maksude reformi, mida minu ametijärglane praegu lõpule viib.

Milliseid ametialaseid kogemusi Teil on oma päritoluriigist väljaspool asuvate rahvusvaheliste mitmekultuuriliste ja mitmekeelsete organisatsioonide või institutsioonidega? Olen oma karjääri jooksul pidevalt töötanud rahvusvahelises keskkonnas.

Ma toetan liikme suurendamist

Julgeoleku eest vastutava ministrina kuulus Ma toetan liikme suurendamist ülesannete hulka Belgia esindamine justiits- ja siseküsimuste nõukogus, mille liige olin kuus aastat ja mille eesistuja ma Ma toetan liikme suurendamist Belgia eesistumise ajal Justiits- ja siseküsimuste nõukogu eesistujana osalesin mitmetel kolmepoolsetel läbirääkimistel — Washingtonis ja Brüsselis julgeoleku ning Madridis terrorismi ja radikaliseerumise teemal. Flandria valitsuse energeetikaministrina käisin sageli tutvumas välisriikide uuenduslike energiaprojektidega ja tegin pidevalt koostööd Beneluxi nõukoguga.

Ka parlamendiliikme töö andis mulle rikkalikult võimalusi rahvusvaheliste organisatsioonidega koostööd teha.

  • Ma tahan, et suurendada liige, mida teha
  • Kiire liikme harjutused

Olen osalenud ja olnud põhiettekandja mitmesugustel konverentsidel ning teinud koostööd paljude rahvusvaheliste algatustega. Osalesin Armeenia Yale Greenberg World Fellowsi programmi stipendiaadina elasin ja õppisin Kas olete varasemate juhtimisülesannete täitmisel läbinud heakskiidumenetluse, juhul kui sellist menetlust kohaldati? Belgia õiguse kohaselt kiidab parlament heaks valitsuse iga-aastase aruande eelarve täitmise kohta, kui on ära kuulanud Belgia kontrollikoja otsuse.

Category: Health & Beauty

Sarnane menetlus kehtib eelarve täitmise puhul Flandria piirkonnas. Õiguslikust seisukohast erinevad need menetlused mitmes aspektis eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusest Euroopa Parlamendis. Millistele Teie eelnevatest ametikohtadest on Teid nimetatud poliitilise otsusega?

Nagu on selgitatud minu elulookirjelduses ja vastustes eelmistele küsimustele, on mul olnud neli järjestikust ministrikohta: 1 varjupaiga- ja rändeminister, 2 siseminister 3 justiitsminister kõik Belgia valitsuses ja 4 peaministri asetäitja ning eelarve- rahandus- ja energiaminister Flandria valitsuses.

Kõik need ametikohad olid poliitilise ametissenimetamise tulemus. Lisaks sellele valiti mind Ma toetan liikme suurendamist linnavolikogu valitud liikmena linnanõukogu esindajaks Antwerpeni sadama juhatuses ja selle auditikomitees.

Eesti ei toeta EL-i peastaabi suurendamist | Välismaa | ERR

Millised on kolm kõige olulisemat otsust, mille tegemisel olete oma karjääri jooksul osalenud? Nagu eelmistes vastustes märgitud, on justiitsministeeriumi üldreform, mille elluviimise järele ma valvasin, üks mu karjääri suuremaid saavutusi ja selle raames tuli mul teha oma tööelu tähtsaimad otsused. Selle reformi peamine eesmärk oli finantspädevuse üleandmine, mis suurendab piirkondade rahalist iseseisvust ja mida Belgia kontrollikoda on pädev auditeerima.

Need reformid suurendavad oluliselt kogu kohtusüsteemi tulemuslikkust ja tõhusust.

Eesti ei toeta EL-i peastaabi suurendamist

Osalesin Belgia kuuenda riikliku reformi läbirääkimistel ja lõpuks otsuste tegemisel, mis tõid kaasa pädevuse märkimisväärse edasise üleandmise riigi tasandilt piirkondlikule tasandile. Reform oli Belgias Reformi tulemusel rahastatakse kogukondi ja piirkondi erinevalt ja neil on suurem maksuautonoomia.

Ma olin esimene Belgia minister, kes vastutas eraldi varjupaiga- ja rändeportfelli eest ja seda rasketes tingimustes. Valitsuses tehtud tõsise töö tulemusel asusin esimese naisena Belgia ajaloos siseministri ametikohale.

Ma toetan liikme suurendamist

Olen oma poliitilise karjääri jooksul osalenud paljude muudegi kaalukate otsuste tegemisel. Nende kohta palun täpsemalt vaadata vastuseid küsimustele 1—3. Sõltumatus 7. Aluslepingus on sätestatud, et kontrollikoja liikmed peavad olema oma kohustuste täitmisel täiesti sõltumatud.

RAPORT ettepaneku kohta nimetada Annemie Turtelboom kontrollikoja liikmeks

Kuidas te seda tingimust oma tulevaste kohustuste täitmisel järgiksite? Sõltumatus on mis tahes kõrgeima kontrolliasutuse toimimise tähtis eeltingimus. See sõltumatus on sätestatud ELi toimimise lepingu artiklites — ja seda on ulatuslikult kirjeldatud Lima deklaratsioonis, mille on välja andnud Kõrgeimate Kontrolliasutuste Rahvusvaheline Organisatsioon.

Dog breaks out of cage

Ma toetan neid põhimõtteid täielikult ja kontrollikoja liikmena täidan neid tingimusteta. Ma ei lase auditeeritud organisatsioonidel end mõjutada ega sõltu sellistest organisatsioonidest, samuti ei järgi ma ühegi valitsuse ega muu isiku juhtnööre. Oma täieliku sõltumatuse tagamiseks loobun kõigist poliitilistest volitustest ega tegele millegi niisugusega, mis võiks tulevikus minu sõltumatust kahjustada. Kontrollikoja liikme kohustuste täitmisel hoidun mis tahes huvide konfliktist, sealhulgas väljaspoolne kutsetegevus või poliitilised volitused.

Loe, mida arvavad Tallinna volikogu liikmed lasteaedade rahastamisest - Delfi

Samuti väldin olukordi, milles võidakse näha huvide konflikti. Kas Teil või Teie lähisugulastel vanematel, vendadel või õdedel, seaduslikul elukaaslasel või lastel on äri- või finantshuvisid või muid kohustusi, mis võivad Teie tulevase tööga vastuollu sattuda? Minul ega ka minu lähisugulastel ei ole äri- ega finantshuvisid, samuti mitte muid kohustusi, mis võiksid sattuda vastuollu minu tulevase tööga kontrollikoja liikmena.