Liigu sisu juurde

Baasrahastuse kasv toob teadlastele suurema kindluse oma akadeemilise karjääri kavandamiseks ning annab suurema vabaduse tegeleda Eestile väärtust loovate teemadega. Riigieelarve ja majanduskasvu prognoosidele tuginedes küündivad avaliku sektori teadus- ja arendustegevuse kulud Selle aasta riigieelarves on liitumisprotsessiks ette nähtud 1,4 miljonit eurot. Lisaks Euroopa ekspertidele on hindajatena kavas kaasata ka eksperte Ameerika Ühendriikidest, näiteks Stanfordi uurimisinstituudist. Telli e-kirja teavitused, kui ilmub uus artikkel märksõnaga:. IKTs on väga tugev potentsiaal majandusarengu kiirendamiseks, kuid selle saavutamiseks tuleb tagada valdkonna teadustegevuse kõrgtase ning suurendada tippspetsialistide ettevalmistust.

Pangajuht Robert Kitt kutsus Eesti teadus pälvib välisekspertidelt vaid kiidusõnu. Puudusena nähakse aga vähest ettevõtluse ja teaduse koostööd.

Paraku keskendub avalik diskussioon eelkõige teadus-arendustegevuste investeeringutele, konkreetseid lahendusi pakutakse aga vähem. Võrreldes enamiku arenenud teadusriikidega on Eesti teadussüsteem tervikuna suletum.

Liikme teaduslik suurendamine

Akadeemilises maailmas on teadlaskarjääri vältimatuks eelduseks doktorikraad. Neis valdkondades, milles on Eestis arenenud tööturg ja keskmisest kõrgemad palgad, püüdleb doktorikraadi poole väiksem ja akadeemiliselt mitte alati kõige võimekam osa magistrilõpetajatest.

Liikme teaduslik suurendamine

See on mõistetav, sest pea kõik tehnika ja tehnoloogia valdkonna lõpetajad on juba magistriõpingute ajal leidnud erialase töö. Selle nähtuse pikaajaliseks kaasmõjuks on see, et neis valdkondades võtame doktoriõppesse järjest enam välismaalasi. Insenerid doktoriõppesse Enamikus teadusvaldkondades ei ole vahet, mis on Liikme teaduslik suurendamine liikme emakeel — loevad eeskätt vaimsed võimed ja tööks vajalikud oskused.

Liitu uudiskirjaga

Pikemas perspektiivis võib selline tendents olla siiski mittesoovitav, sest Eesti elu jääb siia teadust tegema tulnud välisdoktorantidest edendama vaid väike hulk. Kui tahame, et need inimesed siia püsivalt jääksid, peame paremini läbi mõtlema, mis neid Eestiga tulevikus seoks.

  1. Suurenda liige ilma arstide sekkumiseta
  2. Liikme suurendamine pikkus
  3. Suurendada elundite liiget
  4. Suurendada inimese liiget

Selles olukorras on üheks Eesti ettevõtete-ülikoolide koostööd stimuleerivaks lahenduseks Liikme teaduslik suurendamine Tehnikaülikoolis loodud tööstusdoktorantuur. See tähendab, et ettevõttel on võimalus teha ülikoolile ettepanek luua ettevõttes töötavale teadlasele või insenerile ülikoolis koht doktoriõppeks.

Liikme teaduslik suurendamine

Seda eeldusel, et tema töö põhisisu ettevõttes on olulises osas teadus- ja arendusülesannete lahendamine. Ülikool pakub ligipääsu akadeemilisele võrgustikule, asjatundlikku juhendamist ja kõiki doktorandi staatusega kaasnevaid võimalusi sh õigus õppetoetusele.

Nii võiks kasvada ettevõtete huvi teadus- ja arendustegevuste vastu ning motivatsioon leida ettevõttes olevatele probleemidele teaduslikke lahendusi. Targad investeeringud Innovatsioonivõimekuse kasvatamiseks ei saa paraku läbi ilma teadus- ja arendustegevuseta.

Peamine navigatsioon

Erinevatel põhjustel on Eestis kujunenud olukord, kus avaliku sektori investeeringud teadus- ja arendustegevustesse on läbi aastate koondunud valdkondadesse, kus ettevõtlus on suhteliselt nõrgalt arenenud.

Kuna nendes valdkondades tegutsevate ettevõtete arv on väike ja ettevõtted ise pisikesed, on ka nende majandusmõju riigile tervikuna tagasihoidlik.

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur edaspidi Sihtasutus on asutatud avalikes huvides riikliku teaduspoliitika elluviimise toetamiseks. Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle asutajaõigusi teostab Haridus- ja Teadusministeerium edaspidi ministeerium.

Samas on just seal tehtav teadus suurepärane ja teenib laiemat, globaalset kasu. Kuid üleilmse uue teadmise loomise tuhinas tuleks meil hea seista ka selle eest, et kodumaise arvuka ja mitmekesise ettevõtlusega esindatud sektorite, nagu infotehnoloogia, energeetika, puidu- ja põlevkivikeemia, masina- ja metallitööstusettevõtete väärtusahelais edasiliikumist ei pärsiks meie suutmatus neis valdkondades teha tipptasemel teadust, millest saaks tuge vastava valdkonna innovatsioonitegevus.

Ave-Ly Kõuts: suurem kaitse pahatahtlike juhatuse liikmete vastu

Vajame rohkem mobiilsust Üha enam muutub oluliseks ülikoolide-ettevõtete vahelises teadmussiirdes sektorite Liikme teaduslik suurendamine liikuvad inimesed.

Kusjuures ei piisa sellest, kui ülikoolist lähevad ettevõtteisse head spetsialistid bakalaureuse- või magistrikraadiga lõpetajad. Vaja on, et senisest enam liiguks ka akadeemiline personal. Liikumine peaks toimuma ka teistpidi — üha rohkem peaksime suutma ülikoolide uurimisrühmadesse kaasata silmapaistavaid spetsialiste tööstusest ja ettevõtlusest.

Account Options

Ühe võimalusena ettevõtluse ja avaliku sektori spetsialistide kaasamiseks oleme TTÜs näinud ette nn kaasatud professori inglise keeles adjunct professor ametikoha loomise. Nii saab ülikool osakoormusega ametisse inimesi, kelle põhiline tööandja on mõni muu asutus Peenise suurenenud veenid ettevõte, kuid kelle kogemustel ja oskustel on väärtust akadeemilises töös eeskätt õppes, aga kindlasti ka teadus-arendustöös.

See koostöömudel on pikka aega olnud edukalt kasutusel Skandinaavias.

Uudis Jaga Austatud Riigikogu aseesimees, väga austatud Riigikogu liikmed, head saalisviibijad ja kuulajad! Eelmine aasta oli Eesti teadusele edukas. Seda kinnitas ka läbiviidud hindamine: meie teadus on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline, tulevikku suunatud ning teenib ühiskonda mitmel erineval moel — lisaks teadustulemustele näiteks ka eksperthinnangute abil, osaledes õppematerjalide ja sõnaraamatute koostamisel või laiemalt ühiskonnas teadust populariseerides.

Näiteks Rootsi ülikoolides on ametis üle kaasatud professori, neist valdav osa tehnika ja tehnoloogia valdkonnas. TTÜs oleme selle aasta jooksul jõudnud avada ja ametisse saada juba seitse kaasatud professorit. Ettevõtete ja ülikooli koostöö suurendamisel ei ole Eesti suutnud piisavalt ära kasutada asjaolu, et Soome, Skandinaavia, USA ja Saksamaa ettevõtteis ja inseneribüroodes töötab arvukalt Eesti päritolu insenere ja tippspetsialiste.

Kõik Eesti ülikoolid ja teadusasutused on teinud jõupingutusi, et meelitada ülikoolidesse ja teadusasutustesse tagasi Eestisse välismaal teadlaskarjääri teinud inimesi. Sarnaselt eriliste seni tõukefondidest rahastatud toetustega, mis suunatud välismaalt tagasipöörduva teadlaste tagasipöördumise toetamiseks, oleks meil vaja meetmeid teadlas mobiilsuse suurendamiseks ettevõtete miks mitte ka avaliku sektori ja ülikoolide vahel.

Liikme teaduslik suurendamine

Ehk aitaks suurem inimeste ja ideede liikumine akadeemilise süsteemi ja erasektori vahel kasvatada valmisolekut Liikme teaduslik suurendamine investeerida? Ole teemaga kursis! Telli e-kirja teavitused, kui ilmub uus artikkel märksõnaga:.