Liigu sisu juurde

Samuti on eesmärk seadustada rahvahääletus kui rahvaalgatus ning suurendada Eesti inimeste jõukust, vähendades käibemaksu ja soodustades väikeettevõtlust. Omavahel seotud mustrid Need püüdlused koos eelmiste aastate jooksul välja kuulutatud muudatustega ei ole isoleeritud muudatused. Üks näide: tänapäeva nutitelefon võimaldab juurdepääsu imeliselt tähtsale ja meeliülendavale infole, sealhulgas pereajalugu ja pühakirjad. Tegutsege usus Innustage kvoorumi või klassi liikmeid mõtisklema ja kirjutama üles, mida nad teevad järgnevate nädalate jooksul, et tegutseda täna õpetuse uurimise ajal saadud õhutuste ajel.

Suurima elemendi suurima liikme suurus

Vanem Quentin L. Cook Kaheteistkümne Apostli Kvoorum Kui meie noortele pööratakse nii tugevat tähelepanu, siis saavad noored mehed ja noored naised oma ülesannetes hakkama ja püsivad lepingurajal. Suur tänu, kallis president Nelson, selle rõõmsa ilmutusliku juhatuse eest seoses tunnistajatega ristimistalitustel, ja juhatusega, mida oled palunud meil jagada selle kohta, kuidas aidata tugevdada Liikme suurendamise tugevdamine ja arendada nende püha potentsiaali.

Enne kui ma jagan teiega kõnealuseid muudatusi, soovime väljendada siirast tänu selle erakorralise viisi eest, kuidas liikmed on reageerinud arengutele evangeeliumi jätkuvas taastamises. Paistab, et olete järginud president Nelsoni aastatagust soovitust ja võtnud ära oma vitamiinid. Vanemate kvoorumi liikmed ja Abiühingu õed teevad koos päästmistööd.

Meie noored elavad toredal, Liikme suurendamise tugevdamine katsumusterohkel ajal. Kunagi pole neile saadaval olevate valikute hulk olnud äärmuslikum. Üks näide: tänapäeva nutitelefon võimaldab juurdepääsu imeliselt tähtsale ja meeliülendavale infole, sealhulgas pereajalugu ja pühakirjad. Teisest küljest Liikme suurendamise tugevdamine see rumalusi, ebamoraalsust ja kurja, mis polnud varem niivõrd lihtsalt kättesaadav.

Pidage koos nõu Juhatab kvoorumi või klassi juhatuse liige; umbes 10—20 minutit Koosoleku alguses korrake Aaroni preesterluse kvoorumi juhtmõtet või Noorte Naiste juhtmõtet. Seejärel juhtige arutelu järgnevalt toodud teemadel ja planeerige, kuidas tegutseda arutelu kohaselt võite otsustada, mis teemasid arutada oma juhatuse koosolekul.

Et aidata teie noortel nendes valikute labürindis orienteeruda, on Kirik ette valmistanud kolm põhjalikku ja igakülgset algatust. Esiteks on tugevdatud õppekava ja laiendatud seda kodudesse.

nagu uveličes ′ ja tugevda peenist kodus - Kuidas peenist suurendada?

Teiseks esitlesid president Russell M. Nelson, juhataja M. Russell Ballard ja teised juhtivadametikandjad eelmisel pühapäeval laste- ja noorteprogrammi, mis sisaldab toredaid tegevusi ja isiklikku arengut. Kolmas algatus on organisatsioonilised muudatused, et aidata piiskoppidel ja teistel juhtidel rohkem noortele keskenduda. See fookus peab olema vaimselt vägev ja aitama noortel saada selleks noorte väesalgaks, kelleks president Nelson on neil saada palunud.

Omavahel seotud mustrid Need püüdlused koos eelmiste aastate jooksul välja kuulutatud muudatustega ei ole isoleeritud muudatused.

Tugevdada ja suurendada liige

Iga muudatus on oluline osa omavahel seotud mustrist, et õnnistada pühasid ja valmistada neid ette kohtuma Jumalaga. Üks selle mustri osa on seotud pealekasvava põlvkonnaga. Meie noortel on palutud võtta rohkem isiklikku vastutust nooremas eas — ilma, et vanemad ja juhid teeksid seda, millega noored ise hakkama saavad. Nagu president Nelson selgitas, räägib õde Bonnie H. Cordon noorte naistega seotud muudatustest naisteistungil.

Muudatused noorte tugevdamiseks

Üks põhjus selleks muudatuseks, millest ma räägin, on tugevdada Aaroni preesterluse hoidjaid, kvoorume ja kvoorumite juhatusi. Seepärast, et olla kooskõlas selle ilmutusega Õpetuse ja Lepingute raamatus, kaotatakse Noorte Meeste juhatused koguduse tasemel.

Need ustavad vennad on teinud palju head ja me avaldame neile oma tänu.

Mis on optimaalne liige paksus

Me loodame, et piiskopkonnad panevad suurt rõhku ja keskenduvad noorte meeste preesterluse kohustustele ja aitavad neid nende kvoorumi ülesannetes. Võimekad täiskasvanud Noorte Meeste nõustajad kutsutakse Aaroni preesterluse kvoorumi juhatusi ja piiskopkonda nende ülesannetes abistama. Issanda inspireeritud plaanis vastutab piiskop kõigi koguduse liikmete eest.

  • Tugevdada ja suurendada liige Colon clenser kommentaare Kuidas suurendada peenist.
  • Tugevdada ja suurendada liige

Ta õnnistab nii noorte vanemaid kui ka noori. Üks piiskop leidis, et suutis aidata ühel noorel mehel, kellel oli probleeme pornograafiaga, meelt parandada ainult seeläbi, et aitas tema vanematel reageerida poja probleemile armastuse ja mõistmisega.

RAPORT euro rahvusvahelise rolli tugevdamise kohta

Noore mehe terveks saamine oli tervendav kogu tema pere jaoks ja võimalik tänu piiskopi Liikme suurendamise tugevdamine kogu pere nimel. Nüüd on sellest noorest mehest saanud vääriline Melkisedeki preesterluse hoidja ja põhimisjonär.

Termin ja paksus liige tavaliselt

Nagu sellest loost selgub, võimaldavad need muudatused: aidata piiskoppidel ja nende nõuandjatel keskenduda nende põhikohustustele noorte ja Algühingu laste jaoks; asetada Aaroni preesterluse väe ja kohustused iga noore mehe isikliku elu ja eesmärkide keskmesse. Samuti aitavad need muudatused: rõhutada Aaroni preesterluse kvoorumijuhatuste kohustusi ja nende otsest aruandlust piiskopkonnale; motiveerida täiskasvanud juhte Liikme suurendamise tugevdamine ja olema mentoriks Aaroni preesterluse kvoorumijuhatustele nende ametiväe ja volituse suurendamisel.

Nagu varem mainitud, ei vähenda need muudatused piiskopkonna kohustusi noorte naiste ees.

Kuidas meie armastatud ja töökad piiskopid seda kohustust täidavad? Nagu te mäletate, mugavdati Nende kohustuste hulka kuulus koguduse misjonitöö ning templi- ja pereajalootöö 9 — ning samuti Liikme suurendamise tugevdamine osa koguduse liikmete teenimisest. Piiskop ei või delegeerida teatud kohustusi, nagu noorte tugevdamine, kohtumõistjaks olemine, abivajajate eest hoolitsemine ning finantsasjade ja ajalike asjade eest hoolitsemine.

Neid on aga vähem, kui me varem oleme arvanud. Kuid see uus vastutuse jaotus [vanemate kvoorumi ja Liikme suurendamise tugevdamine peaks võimaldama tal juhtida Melkisedeki preesterluse ja Abiühingu tööd ilma, et ta peaks ise kummagi organisatsiooni tööd tegema. Kuigi ainult piiskop võib teenida kohtumõistjana, on ka neil teistel juhtidel õigus saada ilmutust taevast, et aidata katsumustega, mis ei nõua kohtumõistjat ega käsitle mingisugust väärkohtlemise teemat.

Nemad keskenduvad just noortele! Kuid see tähendab, et Noorte Naiste juht võib kõige paremini aidata iga noore naise vajadusi rahuldada.

Maardeained Liikmesuuruse suurendamine

Piiskopkond hoolitseb noorte naiste eest samavõrd kui noorte meeste eest, kuid me mõistame väge, mis tuleb tugevatelt, pühendunud ja keskendunud Noorte Liikme suurendamise tugevdamine juhtidelt, kes noori armastavad ja on neile mentoriks, mitte ei võta üle klassijuhatajate rolli, vaid aitavad noortel oma rollides edukad olla.

Õde Cordon jagab naisteistungil teisi muudatusi seoses noorte naistega. Kuid mina teatan, et nüüdsest annavad koguduse Noorte Naiste juhatajad aru koguduse piiskopile ja peavad ka nõu otse piiskopiga. Varem võis selle ülesande nõuandjale delegeerida, kuid edaspidi lasub otsene vastutus noorte naiste eest inimesel, kes hoiab koguduses juhtimisvõtmeid.

Abiühingu juhataja annab jätkuvalt aru otse piiskopile. Vaia tasemel on Noorte Meeste juhatajaks kõrgema nõukogu liige 13kes kuulub koos Noorte Naiste ja Algühingu eest vastutava kõrgema nõukogu liikmetega vaia Aaroni preesterluse ja Noorte Naiste komiteesse. Need vennad töötavad selles komitees koos vaia Noorte Naiste juhatusega. Nõuandja vaia juhatuses juhib seda komiteed, millel on nüüd suurem tähtsus, sest paljud uue laste- ja noorteprogrammi tegevused toimuvad vaia tasemel.

Need kõrgema nõukogu liikmed võivad teenida vaia juhatuse all, aitamaks piiskoppe ja Aaroni preesterluse kvoorumeid sarnasel viisil, nagu kõrgema nõukogu liikmed teenivad koguduse vanemate kvoorumeid. Samal teemal jätkates — üks teine kõrgema nõukogu liige teenib vaia pühapäevakooli juhatajana ja võib vajadusel teenida ka vaia Aaroni preesterluse ja Noorte Naiste komitees.

Nende seas on järgmised muudatused: Piiskopkonna noortekomitee koosoleku vahetab välja koguduse noortenõukogu.

Mida võin teha, et suurendada usku Jeesusesse Kristusesse?

Koguduse eelarve noorteüritusteks jagatakse noorte meeste ja noorte naiste vahel kumbagi organisatsiooni kuuluvate noorte arvu järgi. Piisava summa peaks eraldama Algühingu üritusteks. Need muudatused, kui neid kombineerida ja lõimida varasemate kohandustega, esindavad vaimset ja organisatsioonilist püüdlust, mis on kooskõlas õpetusega, et õnnistada ja tugevdada igat Liikme suurendamise tugevdamine, naist, noort ja Kuidas toesti peenise suurendada, aidates igaühel järgida meie Päästja Jeesuse Kristuse eeskuju, kui me lepingurajal edeneme.

Kallid vennad ja õed!

Kas voimalik suurendada soost ilma operatsioonideta

Ma luban ja tunnistan, et need laiaulatuslikud Liikme suurendamise tugevdamine, mis on tehtud inspireeritud presidendi ja prohveti Russell M. Nelsoni juhatusel, annavad igale Kiriku liikmele innustust ja jõudu. Meie noored arendavad suuremat usku Päästjasse, neid kaitstakse vastase kiusatuste eest ja nad on valmis seisma silmitsi elu proovilepanekutega.

Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.

Vanem Quentin L. Cook Kaheteistkümne Apostli Kvoorum Kui meie noortele pööratakse nii tugevat tähelepanu, siis saavad noored mehed ja noored naised oma ülesannetes hakkama Liikme suurendamise tugevdamine püsivad lepingurajal. Suur tänu, kallis president Nelson, selle rõõmsa ilmutusliku juhatuse eest seoses tunnistajatega ristimistalitustel, ja juhatusega, mida oled palunud meil jagada selle kohta, kuidas aidata tugevdada noori ja arendada nende püha potentsiaali. Enne kui ma jagan teiega kõnealuseid muudatusi, soovime väljendada siirast tänu selle erakorralise viisi eest, kuidas liikmed on reageerinud arengutele evangeeliumi jätkuvas taastamises. Paistab, et olete järginud president Nelsoni aastatagust soovitust ja võtnud ära oma vitamiinid.