Liigu sisu juurde

Üldsätted 1. Massaaž Proovige erinevaid viise ja abistaja olgu hästi paindlik!

Laevapere liikmete ning tuukrite eelneva ja perioodilise tervisekontrolli juhend 1. Üldsätted 1. Eesti Vabariigi töölepingu seadust, rahvatervise seadust ja meresõiduohutuse seadust aluseks võttes ning lähtudes Eesti Vabariigi Valitsuse Isik, kellele käesolevast määrusest lähtudes on tervisekontroll kohustuslik, võib minna eelnevale tervisekontrollile omaalgatuslikult või taotleda tööandja või õppeasutuse suunamist.

Töötaja perioodilisele tervisekontrollile õigeaegse suunamise eest vastutab tööandja.

Vesikonna suurus: norm ja kõrvalekalded

Kapten või tööandja poolt volitatud esindaja kontrollib isiku tööle asumisel ja edaspidi perioodiliselt tervisetõendi olemasolu ning kehtivust. Riiklikku järelevalvet tervisekontrolli ja seda tõendavate asjakohaste dokumentide üle teostavad Tervisekaitseinspektsiooni ametnikud ja Veeteede Ameti laevakontrolli inspektorid. Enne käesoleva juhendi jõustumist väljastatud meremehe meditsiiniraamat või tervisetõend kehtib kuni üks aasta tööks sobivuse otsuse tegemise kuupäevast.

Tervisekontrolli liigid 2.

Eelnev tervisekontroll Liikme ja emaka mootmed toimuma mitte varem kui kolm kuud enne tööle vormistamist või õppima või teisele erialale asumist või üleminekut uue tööandja juurde viimase nõudel isikutel: 2. Perioodiline tervisekontroll toimub: 2. Kui töötajal on tervisekontrollil avastatud tervisehäire, mis ei takista erialal või ametikohal töötamist, siis toimub tervisekontroll vähemalt üks kord aastas ekspertiisikomisjoni otsusel sagedamini ; 2. Täiendav perioodiline tervisekontroll toimub laevapere liikmel, kes on olnud rohkem kui 30 päeva järjest töövõimetu või ta on saadetud tervislikel põhjustel kaldale.

Vastas dr Maie Väli:

Tervisekontrolli tegijad 3. Eesti Vabariigi riigilippu kandvate Eesti territoriaalvetest väljuvate kaug- ja lähisõidulaevade meeskonnaliikmete, samuti tuukrite eelnev ja perioodiline ning mereõppeasutustes õppijate perioodiline tervisekontroll toimub Eesti Meremeeste Liikme ja emaka mootmed arstlikus ekspertiisikomisjonis. Sotsiaalmin m Perearst annab enne tervisekontrolli mereõppeasutusse õppima asujale tervisekontrolli kaardi plangi, mille näidis on toodud lisas 4.

Õppima asuja täidab plangi I osa ja kinnitab selle oma allkirjaga perearsti juuresolekul.

Sünnitusvalu leevendamine

Perearst teeb õppima asuja terviseuuringud lähtuvalt juhendi punktidest 4. Seejärel suunab perearst õppima asuja koos Liikmete paksuse norm labori- röntgen- ja funktsionaal-diagnostiliste uuringute tulemustega Eesti Meremeeste Haiglasse.

Liikme ja emaka mootmed

Eesti Meremeeste Haigla arstliku ekspertiisikomisjoni juhataja või ekspertarst annab otsuse sobivuse kohta õppima asumiseks mereõppeasutusse, täidab õppima asuja tervisekontrolli kaardi III osa ning väljastab õppima asujale tervisetõendi, mille näidis on toodud lisas 5.

Mereõppeasutusse õppima asuja tervisekontrolli kaart säilitatakse Eesti Meremeeste Haiglas.

Nõuanded teemal: Naistehaigused

Kohaliku rannasõidu vt Vabariigi Valitsuse 9. Volitatud arsti pädevuse tunnistuse väljaandmise korra ja tingimused kehtestab sotsiaalminister.

Infopäev 2021: Kultuuri ja kunsti programmid

Tervisekontrolli kohustuslik maht 4. Enne tervisekontrolli täidab kontrollitav meremehe tervisekontrolli kaardil lisa 3 isikliku deklaratsiooni sisaldab küsimustikku anamneesis esineda võinud tervisehäirete kohta ja kinnitab selle oma allkirjaga arsti juuresolekul.

Anatoomiliselt kitsas vaagen

Kui kontrollitav on alla kirjutanud isikliku deklaratsiooni, on tervisekontrolli tegijal õigus nõuda andmeid kontrollitava terviseseisundi kohta teistest tervishoiuasutustest. Tervisekontrolli tegija hindab kontrollitava terviseseisundit ning annab hinnangu sise- ja liikumis- nägemis- ja kuulmiselundite, närvisüsteemi, naha ning psüühilisele seisundile.

Suuõõne ja hammaste ning naiste günekoloogilise seisundi hindamisel arvestab tervisekontrolli tegija ka teiste tervishoiuasutuste poolt väljastatud vormikohaseid tõendeid. Laboratoorsed uuringud: kliiniline vere analüüs, uriini analüüs, süüfilise ekspressanalüüs verest, eelneval tervisekontrollil veresuhkru analüüs.

Nõutav on vererühma ja reesusfaktori määramine, kui see pole varem määratud ja kantud ravidokumenti.

Liikme ja emaka mootmed

Röntgen- ja funktsionaaldiagnostilised uuringud 4. EKG eelneval tervisekontrollil ja üle aastastel, alla aastastel tervisehäirete või tervisekontrolli käigus ilmnenud näidustuste esinemisel ; 4.

Liikme ja emaka mootmed

Laevapere liikmetel, kelle töö iseloom võib tekitada ohu nakkushaiguste levikuks, tehakse tervisekontroll lähtudes sotsiaalministri poolt kehtestatud nakkushaiguste leviku tõkestamise korrast. Vajaduse korral võib tervisekontrolli tegija kontrollitava suunata täiendavatele uuringutele, mis käesoleva juhendiga ei ole otseselt ette nähtud, kuid mis on põhjendatud terviseseisundi kindlaksmääramise vajadusega.

Kontrollitav on kohustatud läbima uuringud ühe kuu jooksul arvates tervisekontrolli alustamise päevast. Kui viimasest tervisekontrollist on möödas üle kolme aasta või tervisekontrolli tegijal puuduvad eelneva tervisekontrolli andmed, on nõutav eelneva tervisekontrolli kohustuslik maht.

Sünnitaja meelespea

Punktis 4 nimetatud uuringute maht on kohustuslik nii Eesti Meremeeste Haigla komisjonile kui ka volitatud arstile. Volitatud arstil on keelatud väljastada meremehe tervisetõendit, kui kontrollitava kuulmist ei ole uuritud audiomeetriliselt ja värvitaju Ishihara või Boström-Kugelbergi testi alusel.

Liikme ja emaka mootmed

Tervisekontrolli tulemuste registreerimine 5. Tervisekontrolli tulemused kantakse meremehe tervisekontrolli kaardile juhendi lisa 3mis säilitatakse tervishoiuasutuses. Arvestades meremehe terviseseisundit, vanust, tööstaaþi, ametikohta, töötingimusi, reisi kestust ja kaugust ning klimaatilisi tingimusi, otsustab tervisekontrolli tegija tööks sobivuse, kusjuures on võimalikud järgmised piirangud: A.

Tervisetõendi kehtivusaja piirangud B.